Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 22. 5. 2017

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 22. 5. 2017 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, Petr Hermann, Petra Smetanová, Miroslava Najmanová, Lenka Brožová, Veronika Vedejová, Jan Vochomůrka (zástup za J. Eflerovou), Josef Douša, Ivana Poláčková, Blanka Ježková, Robert Čelko, Zora Berglová, Magdaléna Šabatová, Alena Kuldová, František Pražák

Omluveni: Lenka Simerská, Lukas Wünsch, Ivana Poláčková, Antonín Tym, Pavla Kofrová, Jana Pavlasová, Kateřina Krňáková, Lenka Čermáková, Jaroslav Růžička

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Mobilita v Litoměřicích 2017 - 2019, koordinátor mobility - ing. Zdeněk Zabilanský
 2. TOP problémy 2017 - vyhodnocení z fóra, ankety, sociologického průzkumu
 3. TOP problémy mladých 2017
 4. ECI - spokojenost obyvatel 2017 - závěrečná zpráva
 5. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 19. 6. 2017 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

ZÁPIS KE STAŽENÍ (.pdf) + Příloha č. 1 (.pdf) + Příloha č. 2 (.jpg)

BOD 1 - Mobilita v Litoměřicích 2017 - 2019
Koordinátor mobility při MěÚ Litoměřice, ing. Zdeněk Zabilanský, informoval členy komise o aktivitách v rámci projektů zaměřených na dopravu, které budou probíhat v letech  2017 - 2019.

Prezentace Z. Zabilanského ZDE (.pdf).

BOD 2 - TOP problémy 2017 - vyhodnocení z fóra, ankety, soc. průzkumu

R. Vlčková informovala přítomné o výsledcích, které vedly ke stanovení TOP P 2017.

Členům komise byly představeny závěrečné zprávy s výsledky ankety a sociologického průzkumu k problémům vzešlým z fóra 2017. Obě zprávy včetně vyhodnocení TOP P 2017 jsou zveřejněny na webu Zdravého města http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html a doporučujeme jejich bližší prostudování.

Naformulované problémy byly schváleny radou města dne 18. 5. 2017.

K řešení jednotlivých problémů bude vypracována "Zpráva k TOP problémům 2017 - navrhovaná opatření" se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. Vyhodnocení TOP P 2017 bude předloženo zastupitelstvu města 29. 6. 2017.

Desatero problémů Litoměřic - stanovení TOP priorit 2017 

Navržený problém  FÓRUM pořadí SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM pořadí ANKETA pořadí ověřeno
Vybudovat víceúčelovou sportovní halu 1. 5. 9. - 10. ANO
Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů 6.  1. 4. ANO
 Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí 3.  2.  8.  ANO 
Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele  4.  8.  1.  ANO 

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací věže

5.  10.  2.  ANO 

 

BOD 3 - TOP P mladých 2017

R. Vlčková seznámila členy komise s výsledky ankety, která probíhala od 18. 3. do 30. 4. na litoměřických školách. Do ankety byly zařazeny náměty z Mladého fóra (15. 3. 2017) a ze školních fór konaných v únoru.

Závěrečná zpráva s výsledky ankety je zveřejněna na webu http://zdravemesto.litomerice.cz/mlada-a-kolni-fora.html.

S výsledky ankety byli seznámeni členové rady města dne 18. 5. 2017. Na jednání byl k dalšímu zpracování do "Zprávy k TOP problémům 2017 - navrhovaná opatření" přidán problém "Opravit cyklostezku podél Labe".

BOD 4 - ECI - Spokojenost 2017 - závěrečná zpráva

V březnu 2017 proběhlo dotazování v rámci šetření společného evropského indikátoru ECI A.1 - Spokojenost obyvatel s místním společenstvím 2017.

Šetření probíhalo již v letech 2007, 2011 a 2014. Aktivita proběhla v rámci projektu MobiLitA 21 podpořeného z SFŽP MŽP a zajistila ho společnost CI2, jako v letech předcházejících. Bylo osloveno na 500 respondentů, obyvatel Litoměřic starší 18 let, vybraných kvótním výběrem dle věku a pohlaví. 

Z šetření vyplývá, že většina respondentů (92,5 %) je s životem ve městě spokojena. Srovnáme-li tento výsledek s předchozími lety, kdy šetření probíhalo, zjišťujeme, že spokojenost obyvatel neustále vzrůstá. V roce 2017 narostl oproti roku 2014 významně počet velmi spokojených zejména na úkor spíše spokojených a spíše nespokojených osob. Pozitivní je nízký podíl velmi nespokojených osob (pouze 1,4 %). Ten však oproti předchozímu šetření nevýznamně narostl. Z výsledků plyne, že více jsou spokojeni muži, osoby vzdělanější, lidé ve věku 41 - 50 let, studenti či lidé zaměstnání. Nejnespokojenějšími skupinami jsou nezaměstnaní (20,9 % nespokojených), lidé starší 71 let (17,2 %) a lidé se základním vzděláním (17,0 %).

Závěrečná zpráva včetně všech výsledků je zveřejněna na webu http://zdravemesto.litomerice.cz/indikatory-ur/spolecne-evropske-eci.html.

Zpráva obsahuje také závěrečné shrnutí se znázorněním trendu vývoje od roku 2007.

BOD 5 - Různé

 • Pocitová mapa - výsledky 2016 - prezentace výsledků přesunuta na setkání komise 19. 6. - J. Eflerová z KPSS
 • výběrové řízení: koordinátor ZM a MA21 - do 26. 5. 2017
 • 17. 5. předává dobré praxe v rámci NSZM pro statutární město Liberec
 • Místa přátelská seniorům - hojná účast zůstává, akce probíhají do 30. 5., závěrečné vyhodnocení proběhne 7. 6. od 14 hod. v DK
 • od června startuje kampaň Úředník na kole 2017
 • Alchymistické Litoměřice - podpora ZM - časopis s logem ZM
 • 24. 5. IZS pro MŠ - 335 dětí z 16 MŠ
 • Výstava Prima klima - od 29. 5. do 30. 6. v kině Máj v rámci Týdne udržitelného rozvoje
 • 28. 5. Pohodový ostrov naše radost - akce podpořená z dotačního programu ZM - od 15:30 hod.
 • 31. 5. Na kole dětem - zapojení do akce na podporu onkologicky nemocných dětí na dopravním hřišti od 13 hod.
 • 2. 6. UŽÍT Litoměřice - elektromobilita, energetika + elektroodpad
  akce na Mírovém náměstí od 14 hod.
 • 3. 6. Procházka po Zemi - SEVER + ZaMLit + EKO tým ZŠ Na Valech
  "Po stopách malého indikána" - start od 9.30  - 10 hod. u Pokratického potoka
 • 3. 6. Běh pro hospic - akce podpořená z dotačního programu ZM
 • 3. 6. Dětský den na koupališti a Střeleckém ostrově od 10 hod.
 • 16. 6. Férový festival DUN DUN - park V. Havla - od 13 hod.
 • 16. 6. Den Policie ČR na Mírovém náměstí - 9.30 - 12 hod.
 • Světový den bez tabáku 31. 5.
 • 28. 6. Preventivní beseda pro seniory - ředitelství Policie ČR - portrét pachatele
 • Svátky hudby 25. - 26. 8. - Jezuitský kostel  - prodej lístků od 1. 6.
 • Odpadomanie - soutěž sběrného dvora o ceny - do 31. 10. 2017

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 19. 6. 2017 od 14 hod.

 

Fotogalerie