Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 17. 2. 2014

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

konané dne 17. 2. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Petra Smetanová, Ivana Poláčková, Jana Hanousková, Lenka Brožová, Andrea Křížová, Blanka Ježková, Pavla Kofrová, Alena Kuldová, František Pražák, Miroslava Najmanová, Zora Berglová

Omluveni: Petr Krňák, Veronika Vedejová, Renáta Jurková, Antonín Tym, Dominik Hanko, Alena Kaiserová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann

Zapisovatel: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. IGS ZM 2014 - schválení úspěšných řešitelů
 2. Schválení výroční zrpávy ZM a MA21 2013
 3. Časový harmonogram aktivit ZM 2014
 4. Informace o kampaních - zaměření akcí
 5. ECI indikátory - příprava dotazníků
 6. Různé

Konec jednání: 15:30 hod.
Termín příštího jednání: 24. 3. 2014 ve 14:00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - IGS ZM 2014 - schválení úspěšných řešitelů

Do 5. 2. 2014 bylo odevzdáno 19 žádostí o granty s požadovanou výší příspěvků 309.126,- Kč. Radou města byla pro rok 2014 schválena dotace z IGS ve výši 150.000,- Kč.

Hodnotitelé z řad členů komise navrhli na základě vypracovaných hodnocení a společné schůzky (17. 2.) členům komise ke schválení 10 projektů, z toho 6 projektů v plné výši a 4 projekty se sníženým finančním příspěvkem. Komise PZM a MA21 schválila jednohlasně navržené projekty dle doporučení hodnotící komise.

Návrh komise bude schválen Radou města na jejím zasedání dne 4. 3. 2014.

Přehled podpořených projektů je přílohou č. 1.

Při rozesílání vyjádření o úspěšnosti grantu je nutné přidat upozornění, že je povinnost nahlásit týden před akcí koordinátorovi ZM bližší informace o akci a vyzvednout si panel pro prezentaci Zdravého města. Tato informace bude rozeslána členům komise, aby se akce mohli zúčastnit.

V roce 2015 bude nutné partnerství v projektu dokládat souhlasným potvrzením partnera.

BOD 2 - Schválení výroční zprávy ZM a MA21 za rok 2013

Členové komise schválili finální podobu Výroční zprávy ZM a MA21 2013 a tato bude předložena 4. 3. 2014 Radě města k vzetí na vědomí.

Výroční zpráva 2013 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

BOD 3 - Časový harmonogram aktivit Zdravého města

19. 2. Odborná konference k prevenci: 8:30 - 12hod., SŠPHS
19. 2. Pivovar - veřejné projednání: od 17 hod., Hrad
7. 3. Dětské fórum: 9 - 12:30 hod., ZŠ B. Němcové
19. - 21. 3. jarní škola NSZM Prachatice
9. 4. Fórum Desatero problémů: od 16 hod., Dům kultury
26. 4. Ukliďme si své město
29. 4. Dětský den bez úrazu: 8 - 12 hod., Sever
10. 5. Fairtradová snídaně: od 10 hod., ZŠ Masarykova
15. 5. Sekce NSZM Zapojování mladých: 10 - 14:30 hod, Hrad
22. 5. IZŠ pro MŠ: 8 - 12 hod., Sever
27. 5. Geotermální projekt - kulatý stůl, spolupráce Drážďany
13. 6. DUN DUN - velká FT akce: 10 - 19 hod., Mírové náměstí
17. 6. Do života bez karambolu: 8:30 - 12 hod., Zahrada Čech
18. - 20. 6. letní škola NSZM Turnov
6. 10. Obhajoba "B" ZM a MA21: od 13 hod., Hrad

BOD 4 - Informace o kampaních - zaměření akcí

RV seznámila členy komise s akcemi, které jsou již v rámci kampaní 2014 připraveny a vyzvala je k podání návrhů na akce, kterými by se mohly kampaně v letošním roce obohatit. (návrhy podtrženy)

Den Země - Den Země pro MŠ
                   - Procházka po Zemi
                   - Ekofilm pro školy
                   - Ukliďme své město - sobota 26. 4. 2014 - akce naplánovaná společně s komisí ŽP ve spolupráci s TSM a Městskou policií (další jednání 24. 2.)

Den bez tabáku - beseda
                              Nástěnka prevence kouření - vytvoří studenti SŠPHS, (ZUS), nutno projednat s lékaři

Národní dny bez úrazu - 6 akcí zajišťuje org. tým

30 dní pro neziskový sektor - Místa v Litoměřicích přátelská rodičům a dětem, 2. ročník pro akce seniory

Evropský týden mobility - uspořádat akce během září
                                            novinka? Návrhy na příští komisi

Dny zdraví - starší i novější akce opakovat
                    uspořádat Týden sportu zdarma. Rodič a dítě - soutěžní klání -  ZŠ Havlíčkova, stanoviště jiných klubů, předchází dnům otevřených dveří, např. bruslení, plavání apod. vždy 1 den, spolupráce sport. oddíly, Slavoj apod.

BOD 5 - ECI indikátory - příprava dotazníků

RV informovala členy komise, že v letošním roce proběhne v rámci projektu MAESTRO dotazníkové šetření evropských srovnávacích indikátorů:
A1 - Spokojenost občanů s místním společenstvím v Litoměřicích;
A3 - Místní doprava a přeprava v Litoměřicích;
Ekologická stopa;
Uhlíková stopa

Začátkem března se sejdou členové komise - R. Vlčková, Z. Berglová, I. Poláčková, P. Smetanová a posoudí vhodnost otázek v dotazníkovém šetření, porovnání let 2007, 2011 a nejnovějších dotazníků z jiných měst. Konečná podoba bude předložena vedení města k připomínkování a ke schválení.

U indikátoru A3 bude dotazník předložen komisi dopravy k připomínkování.

Návrhy pro 2014:

Doprava - vyjádření k parkování na náměstí

Automaty - je vyhláška o omezení dostačující?

BOD 6 - Různé

 1. Ve středu 19. 2. 2014 od 17 hod. proběhne v prostorech Hradu veřejné projednání o budoucnosti areálu městského pivovaru v Litoměřicích za účasti vedení města a architektů.
 2. Ve středu 19. 2. 2014 od 9 hod. proběhne v prostorech SŠPHS Litoměřice Okresní odborná konference o závislosti pro pedagogy. Akci organizuje paní A. Kuldová s paní Davídkovou z Pedagogicko-psychologické poradny. Prezentuje dále MUDr. Kubát z Městské nemocnice v Litoměřicích a MUDr. Nejedlá ze Státního zdravotního ústavu Praha.
 3. Členové komise se seznámili se stávající vyhláškou č. 15/2011 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a dle stanoviska komise je časové vymezení zákazu provozování (v době od 6 do 11 hod.) na vymezených místech nedostačující.
 4. V pátek 7. března od 9 hod. se uskuteční Dětské fórum v aule ZŠ B. Němcové
 5. V sobotu 26. 4. proběhne celoměstská veřejná úklidová akce
 6. Ve středu 9. dubna od 16 hod. proběhne v Domě kultury veřejné fórum Desatero problémů Litoměřic.

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 24. 3. 2014 od 14:00 hod.

 

Fotogalerie