Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 24. 3. 2014

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise Projektu Zdravé město Litoměřice a místní Agenda 21

konané dne 24. 3. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Jana Hanousková, Andrea Křížová, Blanka Ježková, Pavla Kofrová, František Pražák, Zora Berglová, Dominik Hanko, Alena Kaiserová, Veronika Vedejová, Petr Krňák, Petra Smetanová

Omluveni: Ivana Poláčková, Lenka Brožová, Alena Kuldová, Miroslava Najmanová, Antonín Tym, Renáta Jurková

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann

Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Fórum 2014 - mladé a "dospělácké"
 2. ECI indikátory - návrh dotazníkového šetření 2014
 3. Analýza hodnocení IGS 2014, úpravy pro 2015
 4. Fairtradové granty - rozdělení financí
 5. Informace o kampaních
 6. Různé

Konec jednání: 15.10 hod.
Termín příštího jednání: 28. 4. 2014 ve 14.00 hod
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Fórum 2014 mladé a "dospělácké"

Mladé fórum "Desatero problémů Litoměřic očima žáků základních a středních škol" se konalo 7. března 2014 ve varhanním sále ZŠ Litoměřice, B. Němcové.
Diskuze se zúčastnilo celkem 51 žáků ze 7 základních a 5 středních škol (SŠPHS, GJJ, 1. KŠPA, EKONOM, SŠ a MŠ Litoměřice), starosta L. Chlupáč a zástupci jednotlivých odborů MěÚ společně s tajemníkem úřadu. Diskuze probíhala u 5 tématicky řazených stolů a závěrem byly hlasováním určeny nejpalčivější problémy mladých:

Navržený problém (každý pracovní tým měl celkem 5 hlasů) Počet hlasů
Osvětlení přechodu na Tyršově mostě 4
Více podzemních kontejnerů 4
Rychlostní radary 4
Startovací byty 3
Finance do sportu podle počtu členů 2
Úprava a zvětšení skateparku 2
Lanové centrum na Mostné hoře 2
Posílení městské policie (strážníci, kola, kamery) 2
Renovace hřiště na Cihelně 1
Stojan na kola v centru města 1

Tyto problémy budou ověřeny veřejnou anketou, která bude probíhat na litoměřických školách a elektronicky na webu ZM v průběhu dubna 2014.
Bližší informace o akci na: http://zdravemesto.litomerice.cz/desatero-problem-mlade.html

Tradiční diskuzní fórum "Desatero problémů Litoměřic" proběhne ve středu 9. dubna 2014 od 16 hod. v Domě kultury v Litoměřicích.

BOD 2 - ECI indikátory - návrh dotazníkového šetření 2014

Na přelomu dubna a května proběhne v Litoměřicích dotazníkové šetření společných evropských indikátorů - tzv. ECI indikátorů (více na: http://www.ci2.co.cz/cs/spolecne-evropske-indikatory-eci)

A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím
v Litoměřicích - provedeno 2007, 2011
Šetření 2014 - základ dotazník 2007, přidány otázky na bezpečnost a názor na výherní automaty (projednáno v pracovní skupině)

A.3 - Mobilita a místní přeprava
2007 - první šetření - spojeno s dotazníkem A.1
2014 - samostatné měření - přidány otázky na cyklodopravu, MHD a parkování - připomínky dodá komise dopravy
Návrh: připojení otázky týkající se lodní dopravy: Kolikrát za poslední 2 roky jste využil/a lodní dopravu v Litoměřicích? (jedna cesta = jízda jedním směrem)

Tazatelé: 15 proškolených osob (každý 35 dotazníků A.1 a A.3)

Závěrečné posouzení dotazníků proběhne s dodavatelem šetření, společností ci2, o. p. s.

BOD 3 - Analýza hodnocení IGS 2014, úpravy pro rok 2015

Na základě analýzy a doporučení hodnotitelů jsou navrženy pro rok 2015 následující úpravy:

 1. Analýza 7 oblastí hodnocení:
  výkyvy v hodnocení (1 - 3) mají charakter nastavení celkového hodnocení projektu jednotlivých hodnotitelů
  doporučení pro celkové hodnocení - nevyužívat 2 krajní hodnoty (nejvyšší a nejnižší)
 2. Partnerství:
  musí být podloženo a partnerem je organizace, která nesmí požadovat finanční náhradu za své služby
 3. Rozpočet:
  odstranit z tabulky odstavec další zdroje, (zůstává - požadovaná částka a spoluúčast žadatele)
 4. Medializace:
  povinnost nahlásit akci 10 dní dopředu
  vyzvednout si banner ZM, akci uveřejnit na Kam v Litoměřicích

BOD 4 - Fairtradové granty - rozdělení financí

Z celkových 10 předložených projektů uspělo 7 projektů, a to na základě nejvíce získaných bodů od hodnotitelů řídící skupiny pro Fair Trade (jednání 24. 2. 2014).
Finanční prostředky ve výši 23.700,- Kč jsou rozděleny z rozpočtu Zdravého města Litoměřice.

Poř. číslo Název projektu Organizace Celkové náklady projektu (Kč) Požadovaný příspěvek (Kč) Přidělený příspěvek (Kč)
1. Na Fairovku o kávě Pro LUKA o. s. Litoměřice 16.000 Kč 4.000 Kč 4.000 Kč
2. Fair Trade aktivity na festivalu Dun Dun Shinebean, o. p. s. Litoměřice 6.500 Kč 4.000 Kč 4.000 Kč
3. Čokoláda s příběhem - odpovědné nakupování Spolek LiPen Litoměřice 4.000 Kč 3.700 Kč 3.700 Kč
4. Pečou s námi maminky fairtadové svačinky ZŠ Litoměřice, Na Valech 4.300 Kč 4.000 Kč 4.000 Kč
5. Akce Dun Dun a zahájení školního roku 2014 - 2015 Masarykova ZŠ Litoměřice 5.000 Kč 4.000 Kč 4.000 Kč
6. Fair trade hrou Hynkovo hravé divadlo, z. s. 3.800 Kč 3.800 Kč 2.000 Kč
7. Město čte - s Hanou Hindrákovou cestujeme do Afriky Knihovna K. H. Máchy Litoměřice 3.800 Kč 3.800 Kč 2.000 Kč

BOD 5 - Informace o kampaních

Kampaň Den Země
21. 3. - úklidová akce - 45 lidí - zaměstnanců MěÚ, vedení, TSM, městská policie, CHKO
17. 5. Ukliďme Česko - úklid s občany - 5 lokalit
Střelecký ostrov a trať kolem dolního nádraží (u Penny marketu), Plešivecká ulice (prostor louky před veterinární klinikou), Kamýcká ulice, Michalovická ulice směrem na Radobýl, Prostor u schodiště mezi kasárnami u Zahrady Čech a bývalým dolním nádražím
Organizace SEVER: Den Země pro MŠ, Procházka po Zemi, Ekofilm pro školy

Kampaň 30 dní pro neziskový sektor: organizuje komunitní plánování soc. služeb v Litoměřicích:
Skupina pro rodinu, děti a mládež - Místa v Litoměřicích přátelská rodinám (pro rodiče a děti do 8 let)
Skupina pro seniory - 2. ročník akce Místa v Litoměřicích přátelská seniorům - 16 aktivit

BOD 6 - Různé

 • 6. 5. 2014 od 17 hod. proběhne 2. kolo veřejného projednání o budoucnosti areálu městského pivovaru
 • Analýza zdravotního stavu hotova, vypracovala KHS ÚK, bude následovat jednání pracovní skupiny ke zdravotnímu plánu, budou přizváni zástupci městské nemocnice
 • MAS České středohoří - návrh spolupráce při přípravě strategie na další období, bude projednáno následně se zástupci jednotlivých organizací
 • Město Litoměřice vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a vyhlášku č. 3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her.
  více na: http://radnice.litomerice.cz/vyhlasky.html

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 28. 4. 2014 od 14 hod.

 

Fotogalerie