Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 28. 7. 2014

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise pojektu Zdravé město a místní Agenda 21

konané dne 28. 7. 2014 od 14.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, Petr Hermann, František Pražák, Jana Hanousková, Alena Kaiserová, Petra Smetanová, Veronika Vedejová, Renáta Jurková

Omluveni: Lenka Brožová, Andrea Křížová, Ivana Poláčková, Miroslava Najmanová, Zora Berglová, Dominik Hanko, Blanka Ježková, Alena Kuldová, Pavla Kofrová, Antonín Tym, Petr Krňák

Hosté: Radka Jiroušková Hazuchová, Denisa Dobešová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann

Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

  1. Zpráva k TOP problémům z Fóra 2014 - navrhovaná opatření
  2. Soutěž škol ke kampani Dny zdraví - host R. Jiroušková Hazuchová
  3. Koncepce prorodinné politiky
  4. ECI indikátory - výsledky dotazníkového šetření
  5. Infostánek ZM - návrh aktivit
  6. Různé

Konec jednání: 15.15 hod.
Termín příštího jednání: 15. 9. 2014 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Zpráva k TOP problémům z Fóra 2014 - navrhovaná opatření

"Zpráva k TOP problémům z Fóra 2014 - navrhovaná opatření" přednesena radě města dne 10. 7. 2014, zastupitelstvo města ji schválilo 24. 7. 2014.

Celkem je TOP 7 problémů pro rok 2014, 6 ověřených a 1 neověřený (výherce ověřovací ankety).

Zpráva je k nahlédnutí na: http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html

V srpnovém Radničním zpravodaji (dále jen "RZ") vyjde Zpráva o řešení problémů, 30. 7. byla vydána též tisková zpráva města.

Poznámka: RZ do rodin nedochází - upozornit tiskovou mluvčí města, dále ji informovat o potřebě vydání zprávy o postupu prací při revitalizaci parku Jiráskovy sady

BOD 2 - Soutěž škol ke kampani Dny zdraví - host R. Jiroušková Hazuchová

V rámci kampaně Dny zdraví se připravuje ve spolupráci s R. Jirouškovou Hazuchovou (lektorkou výživové terapie a kuchařkou zdravé a živé stravy) a hotelovou školou na Dlouhé ulici soutěž: S JÍDLEM SI neHRAJEM

A. Přednášky pro žáky 4. a 7. tříd ZŠ - předchází soutěžnímu dni, pro zúčastněné školy nepovinná část
Témata přednášek: zdravý talíř, snídaně základ dne, svačina nesmí chybět, jíme 5x denně, voda základ života, nezdravé nahraď zdravým

B. Kulinářská soutěž - družstvo 4. tř. a 5. tř. + student SŠ hotelové jako kauč

- vědomostní test (test + namalovat zdravý talíř)
- "dortování" - sladký zákusek - připraví doma (cukr nahraď, bílou mouku nahraď ...), prezentace receptu
- vaření - téma: zelenina - 4. tř. - zdravá školní svačinka
                                            7. tř. - zdravý oběd s netradiční přílohou
- prostřeno - úprava stolu a prezentace jídla

Hodnotící komise: starosta, A. Křížová, R. Hazuchová, sponzor, zástupce studentů ...

Soutěž se uskuteční koncem října 2014, koncem srpna proběhnou jednání na SŠPHS

BOD 3 - Koncepce prorodinné politiky

Denisa Dobešová z komunitního plánování sociálních služeb, skupiny pro rodinu, děti a mládež při odboru soc. věcí a zdravotnictví představila komisi ZM návrh koncepce prorodinné politiky, ke kterému se již někteří členové vyjádřili emailem:

Komise ZM připomínky:
- chybí struktura - význam, definice rodiny (+ senioři)
- návrh odborné konzultace - katedra veř. a soc. politiky FSV UK
- rozvést oblast pod zdůvodněním cíle
- zařadit: aktivity knihovny, mezigenerační spolupráce, spolupráce s krajskými kulturními příspěvkovými organizacemi (galerie, muzeum), sportovními zařízeními
- zařazení problémů z fór není vysvětleno, působí odtrženě (problém skateparku a odpadkových košů nezařazovat)
- zařadit problematiku prevence: domácí násilí, týrané děti
- vypracovat analýzu důvodů vysoké rozvodovosti
- více rozpracovat bydlení - startovací byty
- rozlišit současná a navrhovaná opatření
- granty: počítá se s pevnou částkou na prorodinnou problematiku?

BOD 4 - ECI indikátory - výsledky dotazníkového šetření

R.V. představila předběžné výsledky ECI indikátoru A.1 - Spokojenost občanů s místem, kde žijí a pracují a indikátoru A.3 - Mobilita a místní přeprava. Závěrečné zprávy obou indikátorů budou zaslány členům komise po zapracování připomínek a odsouhlasení OPaS.

Výsledky budou předány vedení města a vedoucím odborů MěÚ, prezentovány v tisku a dále budou vypracována návrhová opatření ke zlepšení.

BOD 5 - Infostánek ZM - návrh aktivit

Pro lepší prezentaci činnosti Zdravého a Fairtradového města Litoměřice a MA21 a k jeho propagaci je potřeba vyhotovit pro děti náplň činnosti na stánku ZM během kampaní.

Návrh aktivit:
- velké pexeso z fotek z kampaní
- ochutnávka FT pouze po zodpovězení otázek - využít kolo jako kolo štěstí
- přiřazování fotek k názvu kampaní - cedulky na provázku

Další návrhy je možné zasílat RV.

BOD 6 - Různé

Bezdomovci v centru města - zvyšuje se počet bezdomovců v centru města. Důvodem je, že z okraje města byly odstraněny lavičky a také se zvyšuje počet bezdomovců kvůli špatné životní situaci obecně.
Naděje z. s. ve spolupráci se ZM připraví v listopadu 2014 akci - přespání na náměstí ve stanu, k přiblížení situace bezdomovců a možnosti zapojení a pomoci občanů.

Kampaň odboru životního prostředí - začátkem září bude vystavěna na Mírovém náměstí pyramida z plastových lahví, důvodem je potřeba větší separace odpadů (aby se nezvyšovaly poplatky) a upozornění občanů na způsob třídění odvezeného odpadu. Jedná se o osvětovou akci "Tříděním proti zdražování".

Publikace aktivit ZM a EM
Během podzimu bude v rámci projektu MAESTRO zpracovaná publikace, jejímž obsahem by měly být energetické úspory a dále aktivity MA 21. Návrh je do publikace zařadit také přehled grantů města LTM.
Další návrhy je možné zaslat do 20. 8.  RV.

Kampaně:
ETM 2014 - od 4. do 22. září 11 akcí, plakát akce přílohou zápisu.

Dny zdraví - nové připraven sportovní jarmark a soutěž o vaření
příspěvek 10 tis. Kč od VZP - volné vstupy - návrh: bazén, posilovna Beseda, bruslení

Kouření - certifikace nových provozoven - oslovení Kavárna s párou, Bašta, Hradní vinárna - nový majitel, Katovna - nový majitel, U Šváry, Stodola, U Draka - nový majitel - předání certifikátů proběhne koncem prázdnin

Doplnění Akčního plánu zlepšování 2014 z minulého jednání komise:
Doplnění bodu 8 - Zapojení podnikatelského sektoru - Město požádalo o dotaci na projekt fair trade, jehož součástí je také podpora místních podnikatelů, školení k veřejným zakázkám apod.
Uspořádání podnikatelského fóra je součástí žádosti o projektu READY 21.

Na ZM doručen studentský projekt na vybudování workoutového hřiště, bude projednáno s dětským zastupitelstvem a odborem UR.

Návrh: vyvolat jednání s panem Karaszem ohledně Akčního plánu dopravy ve městě - je řešen dovoz dětí do škol a zvýšení mobility

J. Hanousková představila nový 4. Komunitní plán soc. služeb a pozvala členy komise 10. 9. na Konferenci ke kom. plánování.

Doplnění bodu z minulého jednání komise:
Upozornit velitele městské policie na kontrolu požívání alkoholických nápojů na Mostné hoře - vyhláškou vyhlášený zákaz je porušován.

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 15. 9. 2014 od 14.00 hod.

 

Fotogalerie