Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 16. 2. 2015

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 16. 2. 2015 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Jana Hanousková, František Pražák, Dominik Hanko, Petra Smetanová, Kateřina Krňáková, Ivana Poláčková, Veronika Vedejová, Jaroslav Růžička, Lenka Simerská, Pavla Kofrová

Omluveni: Zora Berglová, Alena Kuldová, Blanka Ježková, Alena Kaiserová, Renáta Jurková, Alena Pávková, Lukas Wünsch, Miroslava Najmanová, Petr Krňák, Antonín Tym, Lenka Brožová

Nepřítomni: Jana Pavlasová, Marie Hochbergerová

Hosté: Hana Tobiášová, Jaroslav Klusák

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Fairtradové město Litoměřice - H. Tobiášová
 2. Energetický management - J. Klusák
 3. IGS - žádosti
 4. Organizace kampaní 2015
 5. Různé

Konec jednání: 15.10 hod.
Termín příštího jednání: 9. 3. 2015 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Fairtradové město Litoměřice

Bc. Hana Tobiášová, koordinátorka Fair Trade, představila členům komise aktivity, které město Litoměřice pořádá společně s řídící skupinou pro Fair Trade a partnery v rámci aktivit podporujicích spravedlivý obchod.

Více informací včetně Akční plánu pro FT na rok 2015 jsou na webu: http://zdravemesto.litomerice.cz/fairtradove-litomice.html

BOD 2 - Energetický management

Ing. Jaroslav Klusák PhD informoval členy komise o energetickém managementu města Litoměřice, vyhodnocení činnosti za rok 2014 a činnosti na rok 2015 - 2017.

Seznámil přítomné se změnami v zateplování budov, energetickými úsporami a možnostmi čerpání dotací.

Zodpověděl dotazy členů komise ohledně zateplovaných budov v majetku města a předvedl přístroj na měření CO2 v ovzduší.

BOD 3 - IGS 2015 - žádosti

k 13. 2. 2015 odevzdáno 12 žádostí do IGS ZM:

Naděje
Hospic sv. Štěpána
Galerie
Lingua Universal
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
Kinoklub Ostrov
Spolek litoměřických cyklistů
ZŠ Litoměřice, Na Valech
Knihovna K. H. Máchy
TOM "Litomíci"
Středisko ekologické výchovy SEVER
Centrum pro náhradní rodinnou péči

Celkem požadováné 195 632 Kč (z rozpočtu města alokováno 150 tis. Kč).

Termíny pro granty a jejich hodnocení:
19. 12. vyhlášení výzvy (18. 12. 2014 schválila RM)
13. 2. odevzdání žádosti
17. 2. odeslání žádostí hodnotitelům
5. 3. hodnotitelé - odevzdání výsledků

POZOR!
Změna - komise z 23. 3. se přesune na 9. 3. (nutnost schválení grantů komisí před RM)
9. 3. od 12.30 hod. - setkání hodnotitelů
        od 14 hod. - komise ZM a MA 21

12. 3. zasedá RM (schválení grantů k podpoře z IGS ZM )

Hodnotitelé:
P. Hermann, Z. Berglová, P. Smetanová, J. Hanousková, B. Ježková, V. Vedejová

BOD 4 - Organizace kampaní 2015

Den Země - 18. 4. Ukliďme Litoměřice - podobná forma jako loňský rok, úklid 2 znečištěných lokalit po dohodě s komisí ŽP

27. 3. Mladé fórum a
13. 4. Desatero problémů Litoměřic - součástí fóra bude v letošním roce zapojení občanů do projektu Centra pro otázky životního prostředí UK - VIZE 2015. 11. 3.  proběhne jednání v Praze.

Den bez tabáku - v dubnu proběhne kulatý stůl k civilizačním chorobám (MUDr. Kubát)
                             - přednášky pro mládež a metodiky škol - MUDr. Králiková (15. 4., 16. 4.)
                             - oslovit školu Ekonom, obor mediální komunikace s požadavkem na zpracování videoshotu k propagaci
                               nekuřáckých provozoven

Národní dny bez úrazů - 6 tradičních akcí kampaně

30 dní pro neziskový sektor - květen - Místa přátelská seniorům III., 25. 2. přípravná schůzka

Fairtradové město - 9. 5. Férová snídaně v Jiráskových sadech
                                 12. 6. Dun Dun v Parku V. Havla

Evropský týden mobility - akci "O dopravě hravě zdravě" uspořádat v Parku V. Havla jako součást akce "Den udržitelného města" 4. 9.

BOD 5 - Různé

 •  v současné době se v rámci pracovních skupin dokončuje 10 auditů udržitelného rozvoje, 19. - 20. 2. proběhne workshop Strategického týmu, který audity vyhodnotí a do 28. 2. budou zaslány k posouzení hodnotitelům expertní skupiny MA 21
  11. 3. proběhne první setkání expertů se zástupci z Litoměřic
 • 12. 3. proběhne od 15 do 18 hodin roadshow k prevenci rakoviny pořádaná Ministerstvem Zdravotnictví v prostorech hypermarketu Albert (bývalý Interspar)
 • K návrhu F. Horáka na pozvání senátora MUDr. Meziána se členové komise shodli, že ho pozvou na jednání pracovní skupiny ke zdravotnímu plánu, případně v rámci auditu Zdraví
 • 23. 2. bude P. Hermann, R. Vlčková a A. Tym prezentovat MA 21 v Litoměřicích před zástupiteli městské části Praha 14 a Praha Horní Počernice
 • v dubnu se plánuje uspořádat prezentace pro zastupitele v Litoměřicích o MA 21 a krátká prezentace o MA 21 pro nové členy komise ZM a MA 21

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 9. 3. 2015 od 14.00 hod.

 

Fotogalerie