Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 9. 3. 2015

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 9. 3. 2015 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Jana Hanousková, František Pražák, Dominik Hanko, Petra Smetanová, Kateřina Krňáková, Ivana Poláčková, Veronika Vedejová, Lenka Simerská, Zora Berglová, Alena Kuldová, Jana Pavlasová, Miroslava Najmanová, Petr Krňák, Lenka Brožová 

Omluveni: Pavla Kofrová, Blanka Ježková, Alena Kaiserová, Renáta Jurková, Alena Pávková, Lukas Wünsch, Antonín Tym

Nepřítomni: Marie Hochbergerová, Jaroslav Růžička

Hosté: Kateřina Simajchlová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. IGS 2015 - schválení dotací
 2. Audity UR - final
 3. Zastupitelstvo mládeže, školní fórum
 4. Den Země - 18. 4. Ukliďme Litoměřice
 5. Různé

Konec jednání: 15.20 hod.
Termín příštího jednání: 20. 4. 2015 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - IGS 2015 - schválení dotací

K uzávěrce termínu podání žádostí 13. 2. 2015 bylo doručeno 12 žádostí o dotaci.

Hodnotitelé z řad členů komise ZM a MA 21 navrhli rozdělení dotací dle kriteriálního hodnocení v rámci grantového systému ZM a MA 21.

Z celkového počtu 12 žádostí bude podpořeno 10 grantů, 4 v plné výši a 6 se sníženým rozpočtem. Celkem požadováno 192 632,- Kč (z rozpočtu města alokováno 150 tis. Kč).

Navržené projekty budou schváleny RM dne 26. 3. 2015.

příloha: seznam projektů z IGS 2015

BOD 2 - Audity udržitelného rozvoje

K 27. 2. bylo odesláno oponentním expertům všech 10 auditů UR včetně příloh. Budou následovat připomínky ze strany hodnotitelů a společná setkání pracovních skupin a hodnotitelů v Litoměřicích.

Celkové hodnocení města:
Hodnoceno na stupnici od -2 do +2
(hodnota +1 pozitivní vývoj, +2 velmi pozitivní vývoj)

 1. Veřejná správa a územní rozvoj +1
 2. Životní prostředí +1
 3. Udržitelná výroba a spotřeba +2
 4. Doprava +1
 5. Zdraví +1
 6. Místní ekonomika a podnikání +1
 7. Vzdělávání a výchova +1
 8. Kultura a místní tradice +2
 9. Sociální prostředí +2
 10. Globální odpovědnost +2

BOD 3 - Zastupitelstvo mládeže, školní fórum

Mgr. P. Hermann informoval členy komise o historii vzniku Dětského zastupitelstva, dnes Zastupitelstva mládeže, které pracuje při Středisku ekologické výchovy SEVER od roku 2002.

Od roku 2010 se pořádají Mladá fóra, od roku 2013 stoly mladých na veřejných fórech, v roce 2014 přibyly kulaté stoly mladých a v roce 2015 se v Litoměřicích pilotně vyzkouší školní fóra na ZŠ. První školní fórum úspěšně proběhlo 27. 2. na ZŠ Na Valech, následovat bude fórum na ZŠ U Stadionu a na Masarykově ZŠ. Školní fóra facilituje P. Panaš společně s P. Hermannem a zástupci jednotlivých škol.

Hostem jednání byla Mgr. Kateřina Simajchlová, koordinátorka zastupitelstva mládeže, která seznámila přítomné s plány, které mladí v tomto roce mají. Kromě spolupráce na projektu Knihovny K. H. Máchy "KRE KNI" mají v plánu se zasadit o nové workoutové hřiště.

Více o dětstkém zastupitelstvu na http://zdravemesto.litomerice.cz/detske-zastupitelstvo.html

BOD 4 - Den Země 2015 - Ukliďme Česko - Ukliďme Litoměřice

Úklidová akce ke Dni Země bude probíhat 18. 4. od 9 hod., ve spolupráci s komisí ŽP, turistickým oddílem Litomíci, klienty Naděje a aktivními občany.

Členové komise ZM vytipovali úklidová místa - Bílá strán, Písečný ostrov, vpravo od horního nádraží a turistickou stezku na Mostnou horu.

Po jednání s odborem ŽP ( 13. 3.) byly nakonec vybrány lokality v oblasti Cihelny (za hřbitovem) a u Kamýcké ulice (směrem Na Bídnici a k Richardu) - jedná se o černé skládky.

Část Bílá stráň je uklizena a TSM vyřežou nálet kolem rybníka, Písečný ostrov podél cyklostezky je uklízen pracovníky VPP, Mostnou horu bude od dubna uklízet Diakonie a úklid turistické trasy zajistí spolek Pro Luka. Horní nádraží proběhne rekonstrukcí a stavbou lávky, z tohoto důvodu je tato lokalita z úklidu vyloučena.

BOD 5 - Různé

 •  27. 3. proběhne Mladé fórum od 9 hod. na ZŠ B. Němcové
 • 13. 4. od 16 hod. v Domě kultury proběhne fórum "Desatero problémů Litoměřic" - účast členů komise vítána!
 • 12. 3. Roadshow k prevenci rakoviny a podpoře screeningových programů v hypermarketu Albert.
 • na mateřských školách probíhá program Zdravé zoubky s lektorkou zubní dentistkou Lucií Petrovičovou
 • 23. 3. proběhne slavnostní otevření parku Jiráskovy sady a dopravního hřiště
 • na fórech - mladém i "dospělém" bude realizován projekt VIZE Litoměřice 2050 Centra pro otázky životního prostředí UK Praha
 • ve dnech 30. 5. - 2. 6. proběhne kampaň úřadu vlády Týden udržitelnosti. Pokud někdo pořádá akci spojenou s tímto tématem, je možné se nahlásit R. Vlčkové a připojit se ke kampani.
  Akce v rámci kampaně: 30. 5. Procházka po Zemi (akce rodičů s dětmi na Bílé stráni), 1. 6. exkurze seniorů do sběrného dvora
 • 4. 9. Den udržitelného města - doprava, energetika, ŽP, fair trade - možno přispět návrhem akcí
 • 23. 2. proběhla prezentace ZM a MA 21 pro zastupitele Prahy, akce sklidila velký úspěch
 • dne 18. 3. složí RV na jarní škole NSZM zkoušku k získání Zlatého certifikátu (podmínka pro kategorii A i B)
 • 15. a 16. 4. akce ke dni bez tabáku v MKZ, plánován kulatý stůl na téma civilizační choroby
 • 22. 4. Den Země pro MŠ
 • 24. 4. ekofilm pro školy
 • 8. 5. Den s lesy - Kostomlaty
 • 16. 5. Den stepí - Raná
 • Svátky hudby - 4. - 5. září 2015 v Jezuitském kostele

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 20. 4. 2015 od 14.00 hod.

 

Fotogalerie