Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 22. 6. 2015

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 22. 6. 2015 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni:, Rita Vlčková, Zora Berglová, Alena Kuldová, Dominik Hanko, Lenka Simerská, František Pražák, Kateřina Krňáková, Blanka Ježková, Pavla Kofrová, Alena Kaiserová, Jana Pavlasová

Omluveni: Jana Hanousková, Petr Hermann, Ivana Poláčková, Veronika Vedejová, Lukas Wünsch, Miroslava Najmanová, Lenka Brožová, Petra Smetanová, Renáta Jurková, Alena Pávková, Antonín Tym, Petr Krňák, Jaroslav Růžička

Nepřítomni: Marie Hochbergerová

Hosté: Camille Meyer, Linda Vogelová (Hospodářská komora)

Jednání řídila: Mgr. Rita Vlčková
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Zdravá města v Dánsku - návštěva Camille Meyer
 2. TOP problémů 2015 - vyhodnocení problémů z fóra, ankety a sociologického průzkumu
 3. Aktualizace Plánu zdraví a kvality života
 4. Akční plán zlepšování 2015 - plnění
 5. Termíny komisí červen - prosinec 2015
 6. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 21. 9. 2015 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Zdravá města v Dánsku

Komisi navštívila paní Camilla Meyer z Dánska - členka zastupitelstva okresu Faxe, kde zaujímá funkce ve Výboru pro školství, Výboru pro děti a rodinu a předsedá Komisi pro občanskou společnost, komunitní život a dobrovolnictví. Před svým zvolením do zastupitelstva pracovala v řízení měst Rozhilte, Faxe a Rolland na pozicích zodpovědných za oblast zdravotní a sociální péče. Věnovala se také vedení projektů Evropské sítě Zdravých měst. U nás se účastní programu "Ženy a muži v rovnováze" organizace Fórum 50 %, který spojuje ženy ze Skandinávie a ČR s cílem získávat dobrou praxi pro větší zapojení žen do politiky a veřejného života. Program je podpořen Norskými fondy/OSF Praha a jeho partnery jsou Sociologický ústav AV ČR, Svaz měst a obcí ČR, Severská obchodní komora a Velvyslanectví Dánska v ČR.

Paní Meyer informovala členy komise o funkci a fungování Zdravých měst v Dánsku. V rámci své dvoudenní návštěvy Litoměřic se setkala s panem starostou, fairtradovou koordinátorkou, navštívila knihovnu a domov pro seniory, absolvovala prohlídku města. Návštěvu paní Meyer zprostředkovala členka komise ZM a MA 21 Lenka Simerská, která je do programu "Ženy a muži v rovnováze" též zapojena.

BOD 2 - TOP problémy 2015 - nevyhodnocení problémů z fóra, ankety a sociologického průzkumu

Členové komise byli seznámeni s výslednými TOP problémy na rok 2015. (Vyhodnocení TOP P 2015 viz příloha
Na veřejném diskusním fóru „Desatero problémů Litoměřic. Řešme je společně“, které proběhlo 13. 4. 2015 v Domě kultury v Litoměřicích, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města. Celkem bylo sestaveno 16 prioritních námětů (vždy 2 z každé oblasti). Následovala společná otevřená diskuze a hlasování všech zúčastněných, jehož výstupem bylo definování 10 hlavních problémů Litoměřic – tzv. Desatera. Veřejného diskuzního fóra se zúčastnilo 230 lidí.

Všech 16 problémů formulovaných v rámci veřejného projednání bylo následně ověřeno anketou, která probíhala od 21. 4. do 31. 5. 2015 na webových stránkách Zdravého města Litoměřice a v listinné podobě na informačním centru na Mírovém náměstí. V letošním roce bylo využito hlasovacího systému společnosti D 2.1 matematika a vizionáře Karla Janečka (s možností udělovat až 4 kladné a 2 záporné hlasy). Sečteny byly hlasy od celkem 402 občanů (kteří hlasování dokončili a stvrdili své hlasování emailem).

V letošním roce byl k ověření problémů naformulovaných v rámci fóra využit také sociologický průzkum s cílem zjistit žebříček klíčových témat na reprezentativním vzorku 500 osob dospělé populace obyvatel Litoměřic (v rámci projektu READY 21).

Seznam problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednaní, tak respondenti v rámci ověřovací ankety a sociologického průzkumu je následující (problémy se umístily v rámci fóra, ankety i sociologického průzkumu do desátého místa).
• Problém č. 1: Po opravě Tyršova mostu zajistit odklon nákladní dopravy z centra města
• Problém č. 2: Revitalizovat městskou tržnici
• Problém č. 3: Vybudovat workoutové hřiště (venkovní tělocvičnu)
• Problém č. 4: Obnovit a vybudovat dětská hřiště v odpovídající kvalitě
• Problém č. 5: Vybudovat sportovní ovál u ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
• Problém č. 6: Zajistit větší množství a kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie
• Problém č. 7: Zajistit častější odvoz tříděného odpadu, zejména plastů
Naformulované problémy byly následně zaneseny do komunitního Plánu zdraví a kvality života v DataPlánu NSZM ČR (http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi)

K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2015 - navrhovaná opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města.

Výsledky byly dne 11. 6. předloženy radě a dne 25. 6. zastupitelstvu města Litoměřice.

BOD 3 - Aktualizace komunitního Plánu zdraví a kvality života 2015 - 2016 (PZKŽ)

Přítomní členové komise schválili zapracování výsledných TOP P do Plánu zdraví a kvality života a aktualizovali jeho podobu.
PZKŽ je k nahlédnutí na webu http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-litomerice-2015-2016?typ=struktura
Vzhledem k nízké účasti členů na komisi 22. 6. nebylo možné o finální podobě hlasovat.
Případné připomínky, prosím, zašlete do 3. 7. 2015.
Nevyjádření bude bráno jako souhlas.

BOD 4 - Akční plán zlepšování 2015 - plnění

  R. Vlčková představila jednotlivé body Akčního plánu zlepšování pro rok 2015. Členové komise posoudili jejich plnění.

  BOD 5 - Termíny komisí červen - prosinec 2015

  Komice ZM a MA 21 se budou konat jako obvykle vždy v pondělí od 14 hod. v Pekařské ulici.
  O prázdninách bude jedna schůzka na přelomu července a srpna,
  Další navržené termíny komisí ZM a MA 21:
  21. 9.
  26. 10.
  23. 11.
  14. 12.
  Obhajoba se koná 14. 10. od 13 hod. na Hradě.


  BOD 6 - Různé

  • Audity UR – do 31. 5. proběhla setkání na místě oponentních hodnotitelů a pracovních skupin všech deseti oblastí UR. 3. 6. se konalo setkání hodnotitelů v Praze, kde byly předloženy pracovní verze oponentních posudků. Do 31. 8. je nutné audity dopracovat dle připomínek hodnotitelů.

  • dne 26. 5. proběhlo Podnikatelské fórum – akce k rozšíření spolupráce města s podnikateli Sešlo se 50 zástupců podnikatelského sektoru a MěÚ LTM, proběhla diskuse u 3 tematických stolů
  - překážky rozvoje podnikání
  - příležitosti pro rozvoj podnikání
  - město a podnikatelé – spolupráce a zapojení
  více informací na http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

  • dne 9. 6. od 17 hod. se konal kulatý stůl na téma „Gymnázium – „naše rodinné stříbro“
  Účastnilo se ho 66 lidí, diskuse probíhala u sedmi pracovních stolů, prioritní náměty jednotlivých diskusních stolu byly předneseny panelistům (vedení školy, města, zástupce KÚ ÚK)
  více informací na http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

  • dne 9. 6. proběhla v knihovně KHM vernisáž a beseda ke knize MUDr. K. Kubáta Sladký život - Dolce Vita - o tom, jak snížit riziko onemocnění cukrovkou.

  • dne 12. 6. se v parku V. Havla konal africký férový festival Dun Dun – prezentace fair trade neziskových organizací podporujících Afriku, workshopy, hudební vystoupení. Ogranizátorem je Shine Bean a Fairtradové město Litoměřice
  více o festivalu: http://zdravemesto.litomerice.cz/akce-2015.html

  • 16. 6. se konala na Zahradě Čech akce „Do života bez karambolů“ v rámci kampaně Národní dny bez úrazu. Akce je určena pro žáky 9. tříd ZŠ. Na výstaviště přišli deváťáci z 10 škol a bylo připraveno 13 stanovišť.
  vice na: http://zdravemesto.litomerice.cz/akce-2015.html

  • 17. 6. se konalo v Domě kultury závěrečné vyhodnocení 3. ročníku akce „Místa v Litoměřicích přátelská seniorům“. 16 akcí uspořádalo 16 organizací, celkem se zúčastnilo 108 seniorů, oceněno jich bylo 53 (absolvovali 8 a více akcí - 9 seniorů 100% účast, 7 seniorů 15 akcí)
  • 5. 6. proběhla módní přehlídka na Lodním náměstí, pořadatelem byla Naděje a modelkami a modely na přehlídkovém mole byli jak zaměstnanci Naděje, tak lidé bez domova. Akcí bylo upozorněno na problematiku bezdomovectví. Smyslem celé akce bylo ukázat veřejnosti, že i tuto skupinu osob je možno zapojit do akce, která je přitažlivá pro širokou veřejnost a posílit sebevědomí bezdomovců.

  • Schůzka organizátorů k Evropskému týdnu mobility 2015 se uskuteční v pátek 26. 6. od 9.30 v Pekařské ulici.

  • Do 24. 8. je možné se zapojit do kampaně „Místa v Litoměřicích přátelská fair trade“. Všichni soutěžící, kteří zakoupí fairtradové produkty v minimálně šesti prodejnách, restauracích či kavárnách obdrží odměnu. Soutěžící, kteří nakoupí Fairtradové produkty v největším počtu provozoven, získají zajímavé ceny od místních pěstitelů.
  více na: http://zdravemesto.litomerice.cz/

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 21. 9. 2015 od 14.00 hod.

 

Fotogalerie