Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy Řídící skupiny pro fair trade Zápis Řídící skupiny pro FT 26. 8. 2016

Zápis z Řídící skupiny pro fair trade,
konané dne 26. 8. 2016

Přítomni: Tereza Kalinová, Rita Vlčková, Hana Tobiášová, Monika Čapková, Kateřina Simajchlová, Renata Rokůsková, Zora Čuchalová, Václav Tojnar, Helena Učíková Lendacká

Omluveni: Marcela Trejbalová, Antonín Tym, Iveta Dragoňová, Petr Hermann, Hana Rozmarová, Petra Dostalová, Marie Hervertová, Kateřina Minková

Program:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení proběhlých akcí
 3. Plánované akce
 4. Diskuze/Různé
   

K bodu 1 – Zahájení

Jednání řídící skupiny pro FT zahájila ve 12.30 hodin nová koordinátorka Tereza Kalinová přívítáním přítomných.

Byla provedena aktualizace členů řídící skupiny pro Fair trade, kdy Hana Tobiášová zůstává v řídící skupině jako členka a Kateřina Minková podala rezignaci z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí. Aktuální počet členů: 16 osob

K bodu 2 – Zhodnocení proběhlých akcí

Od ledna do srpna 2016 proběhlo na téma Fair trade a Globální odpovědnost 10 akcí:

 • 30. 3. prezentace aktivit Fairtradového města na Komisi Zdravého města Litoměřice
 • 31. 3. prezentace aktivit Fairtradového města a sdílení dobré praxe na Semináři ke společensky odpovědnému hospodaření s veřejnými prostřediy samospráv Myslíme globálně, jednáme lokálně
 • 11. 4. Fórum - propagace FT spojená s ochutnávkou + fairtradové ceny v tombole
 • 14. 5. Férová snídaně
 • 5-9/2016 soutěž Kde v Litoměřicích hledat Fair Trade
 • 20. 5. setkání MAS České středohoří - propagace FT formou zajištění FT nápojů
 • 30. 5. - 5. 6. Výstava Prima Klima na MěÚ
 • 14. 6. sdílení dobré praxe s organizací Člověk v tísni + propagace FT formou zajištění FT občerstvení
 • 17. 6. DUN DUN
 • 8. 8. propagace FT spojená s ochutnávkou v MěN

Zhodnocení akcí:

FÉROVÁ SNÍDANĚ

Podněty pro další Férovou snídani (zasláno dodatečně mailem od P. Dostálové)

 • připravit více informačních materiálů k FT popř. získat více o férové snídani a zajistit jejich správnou a cílenou prezentaci - využít Jiráskovy sady a za pomoci dobrovolníků z dětského zastupitelstva jejich distribuci (studenti mohli jezdit například na koloběžkách nebo eletrokolech po parku a lidem letáčky rozdávat a zároveň lákat na akci) - třeba i ve spolupráci s Cyklo Pavla Tschakerta. Možná nabídnout i projížďku lidem. Také více označit místo konání, třeba velké šipky s info o akci na čtyřech rozích parku.
 • více lidí znamená zároveň více zákazníků pro stánek Káva, čaje, koření a Masarykovy ZŠ, což by pro ně bylo určitě též zajímavější. Nevím, do jaké míry je účast na akci ještě stále baví, nebo to stále ještě berou jako formu své podpory litoměřickému fairtradu (?)
 • soutěže na dopravním hřišti - nejsem si jista, zda probíhaly nějaké oficiální soutěže, nebo jen měli zájemci možnost jezdit po dopravním hřišti a vyrábět si masky na obličej. Loňský slalom si myslím, že měl úspěch
 • podpora pro místní pěstitele - zvážit oslovení místních farmářů s možností prezentace na akci - prodej výpěstků (pokud už je možné nějakou úrodu nabídnout)
 • kulturní "vložka" - určitě by stálo za to, aby akci doprovodila živá hudba, akce má hned úplně jinou atmosféru (myslím, že to bylo vidět i na první snídani, kdy vystoupili bubeníci a tanečnice). Lidi se uvolní, víc si akci užijí a nemají pocit, že musí hned běžet domu.  

DUN DUN

 • bezprostředně po akci byly vypracovány připomínky a doporučení pracovní skupiny k dalšímu ročníku akce DUN DUN – zápis doplnit o bod „Propagace sbírky pro školu v Ndere nástěnkou s ukázkami již pořízených věcí za poslední roky“

K bodu 3 – Plánované akce

Akce plánované do konce roku 2016:

 • 10. 9. 2016 ukončení soutěže Kde v Litoměřicích hledat Fair Trade + předání cen
 • 1. – 8. 10. Výstava na stromech + doprovodná akce
 • sestavení Akčního plánu pro FT na rok 2017
 • 10. 11. 2016 Fairtradová konference
 • spolupráce se ShineBean na projektu „Globálně zodpovědná města“
 • 12/2016 FT dotační výzva pro rok 2017

Kde hledat FairTrade – soutěž
Soutěžní kartičky se odevzdávají do 10. 9. 2016 na Informační centrum. Vyhodnocení soutěže proběhne do 21. 9. u pana starosty. Ceny budou jako loni výpěstky od místních zemědělců.

úkoly:
T. Kalinová – vyhodnocení soutěže, zajištění předání cen u p. starosty, medializace
M. Čapková – zajištění cen

Výstava na stromech + doprovodná akce
Výstava na stromech proběhne 1. – 8. 10. 2016 v parku Jiráskovy sady. Letos na téma: výroba bot. Celorepublikový happening zastřešuje organizace NaZemi. Fotografie pořídil mezinárodně oceňovaný fotogram GMB Akash, který zdokumentoval pracovní podmínky v koželužnách a při výrobě obuvi v Bangladéši.

V tomto týdnu proběhne ve spolupráci s Masarykovou ZŠ (předjednáno s p. Dragoňovou) doprovodná akce pro děti. Na dětském dopravním hřišti bude domluveno promítání dokumentů k této tématice.
Dbát na zdůraznění důvodu konání akce.

Úkoly:
T. Kalinová – objednat a připravit výstavu k instalaci
T. Kalinová a ZaMLit – instalace výstavy na stromy v Jiráskových sadech (předběžný termín 29. 9.)
T. Kalinová – zajištění prostoru DDH k promítání
R. Rokůsková – zajištění tematických filmů/dokumentů k promítání na DDH
T. Kalinová, I. Dragoňová – příprava a zajištění doprovodného programu

Národní fairtradová konference
Národní fairtradovou konferenci pořádá Ekumenická akademie 10. 11. 2016 v Praze, zájemci jsou zváni (nutná registrace). Konference se zúčastní T. Kalinová, P. Hermann. K účasti budou pozváni: partneři, školy, prodejci FT produktů.

Spolupráce se ShineBean na projektu „Globálně zodpovědná města“
S organizací ShineBean o. p. s. Město Litoměřice již dlouhodobě spolupracuje v oblastech Fair Trade a globální odpovědnosti. Organizace ShineBean obdržela dotaci od České rozvojové agentury na projekt „Globálně odpovědná města“, který bude realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018. Projekt bude realizován bez finanční spoluúčasti Města Litoměřice.

Město Litoměřice zapojením do projektu zvýší povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci a zapojí se tak do rozvoje globální zodpovědnosti v rámci místní Agendy 21.

Městu budou poskytnuty služby jako například: odborné poradenství na téma související s globální odpovědností, zprostředkování odborných informací, doporučení a koordinace vhodných partnerů pro plánované aktivity, realizace besed, workshopů, výstav apod. organizací ShineBean.

Díky zapojení do projektu „Globálně zodpovědná města“ získá Město Litoměřice možnost naplnit kritéria vyplývající z Auditu udržitelného rozvoje v oblasti Globální odpovědnosti.

Úkoly:
T. Kalinová, R. Rokůsková/R. Hrušková – zajištění potřebné dokumentace (návrh smlouvy, návrh do RM, protokoly o proběhlých akcích, objednávka služeb, …)

Dotace na podporu FT aktivit 2016 a 2017
Dotace v max. výši 4.000,- Kč (hrazeno 100 % nákladů). Tato částka a způsob podpory je vyhovující, bude tedy zachováno i na rok 2017. Pro příští rok bude zachována vyčleněná částka dotace: 28 tis. Kč. Dotační program na podporu fairtradových aktivit v Litoměřicích bude vyhlášen v prosinci 2016.

Podpořené aktivity v roce 2016:
1. Fairtrade očima študáků (ProLUKA)
2. Z plantáže na pult aneb cesta banánů (SEVER)
3. Fairový ostrov III (Kinoklub Ostrov)
4. Sousedi, pojďte na kafe (Spolek LiPen) – PROJEKT ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁN
5. Africký férový festival DUN DUN (ShineBean) – PROJEKT ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁN
6. Známe fair trade v Litoměřicích (ZŠ Havlíčkova)
7. Fairtradové pečení je voňavé umění (ZŠ Na Valech)

Úkoly:
T. Kalinová – kontrola závěrečných zpráv a vyúčtování zbývajících dotací
T. Kalinová – příprava podkladů pro vyhlášení dotací na rok 2017
T. Kalinová – kontaktovat Hynkovo hravé divadla ohledně přípravy nové hry na DUN DUN a možnému financování z dotací na podporu FT 

K bodu 4 – Diskuze/Různé

 • V případě konání osvětové akce na podporu FT či globální spolupráce (např. přednášky ZaMLit na školách, aktivity podpořené dotací na podporu FT atd.) je třeba dbát na následnou medializaci akce – oznamte nám termín konání, zašlete fotky, tiskovou zprávu, pozvěte regionální televizi apod.
 • Fairtradový počin roku
  - uzávěrka 31. 1. 2017, mohou se přihlásit města nebo školy max. 2 aktivitami
  - Město se přihlásí projektem „Dotace na podporu FT aktivit v Litoměřicích“
  - bude oslovena Masarykova ZŠ k přihlášení Fairtradového počinu – Férová večeře, kdy výtěžek z povedené akce putoval do školy v Ndere
 • Podpora afrických dětí prostřednictvím ShineBean
  Organizace ShineBean podporuje a zprostředkovává podporu keňských bratrů Geoffryho (rok narození: 2005) a Emmanuela (rok narození: 2003). Na jejich vzdělání a další potřeby se skládá několik dárců, kteří pravidelně přispívají průměrně zhruba 100,- Kč měsíčně. Většina těchto dárců pracuje nebo pracovala na městském úřadě. Dárci dostávají 3x ročně zprávu/dopis s fotografiemi o situaci v rodině a ve škole.
  V současné době se hledají noví sponzoři pro další 3 děti, které bez podpory nemohou pokračovat ve studiu. V případě zájmu kontaktujte R. Rokůskovou. Dárcovská smlouva a potvrzení pro snížení daní je samozřejmostí. 
  R. Rokůsková nastínila nový plánovaný systém podpory, tzv. školní farmy pro rodiče i děti:
  a) Podpora rodičů dětí (vzdělávání, naučení farmaření apod.)
  b) Podpora nadaných dětí
 • Zažádáno Fairtrade Česko a Slovensko o používání certifikované značky FAIR TRADE
 • Výloha KHS – nový polep výlohy KHS přislíben do konce srpna 2016
 • Audit UR – Globální odpovědnost
  V rámci auditu UR oblasti Globální odpovědnost jsme od oponentů obdrželi doporučení:
  a) Systematické podporování zahraniční rozvojové spolupráce nad rámec Etického obchodu. (doporučení: projekt ShineBean a ČRA)
  b) Partnerské město v tzv. rozvojovém světě. (doporučení: zapojení města do projektů a aktivit v keňské Kawili, kde již ShineBean nějaké aktivity již vyvíjí)
  c) Každoroční vyčleňování finanční částky z rozpočtu města na konkrétní projekty humanitární nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích. (doporučení: např. 1 promile z rozpočtu nebo 5 Kč za obyvatele)
  Návrhy na vypořádání doporučení Auditu UR:
  - podpora školy v Ndere
  - vyčlenění 50 tis. Kč z rozpočtu města (z fondu úspor)
  - materiální pomoc + edukační materiály (např. Notebook + vzdělávací dokumenty apod.)

Úkoly:
T. Kalinová, M. Trejbalová – příprava přihlášky Fairtradového počinu roku
T. Kalinová – oslovení Masarykovy ZŠ a pobídka k přihlášení Férové večeře do Fairtradového počinu roku
P. Dostálová – zajištění polepu výlohy KHS
T. Kalinová – zajištění instalace nástěnky do nové výlohy KHS (P. Řídel)

Zapsala:
Tereza Kalinová

 

Fotogalerie