Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Projekty a kampaně

Projekty a kampaně

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní projekt Aware&Fair – „Uvědomění a Spravedlnost“ – Městské hry a kampaně k Rozvojovým cílům tisíciletí (MDG) je realizován městem Litoměřice v rámci partnerství, kterého se dále účastní:

Město Hannover (hlavní partner), TransFair Germany (Německá asociace pro spravedlivý obchod), Město Poznan (Polsko), Město Miskolc (Maďarsko), Město Blantyre (Malawi) a polská asociace pro spravedlivý obchod „Třetí svět a my“. Realizace projektu financovaného z fondu Evropské Komise započala v dubnu 2011 a bude trvat do března roku 2013. 

Cíle projektu 

 • šíření Rozvojových cílů tisíciletí mezi obyvatele v rámci rozvojové politiky
 • propagace myšlenky a produktů fair trade (spravedlivého obchodu)
 • získání statusu Fairtradové město pro Město Litoměřice
 • zvýšení povědomí učitelů, studentů, obchodníků a partnerských organizací o Rozvojových cílech tisíciletí a spravedlivém obchodu
 • zvýšení dostupnosti produktů spravedlivého obchodu pro obyvatele
 • umožnění nových forem spolupráce a partnerství mezi evropskými a africkými městy 

Hlavní aktivity projektu

Vzdělávání. Organizace seminářů pro učitele, žáky, studenty a veřejnost.

Podpora. Rozšiřování povědomí o Rozvojových cílech tisíciletí a spravedlivém obchodu. Podpora produktů spravedlivého obchodu a jejich dostupnosti.

Spolupráce. Zvýšení množství produktů spravedlivého obchodu v maloobchodech a gastronomii. Zapojení místních úřadů a osvětových institucí do podpory spravedlivého obchodu a rozvojového vzdělávání.

Prestiž. Získání a obhájení statusu Fairtradové město pro Město Litoměřice 

Více o projektu Aware&Fair se můžete dozvědět na: www.awarefair.org

Rozvojové cíle tisíciletí

Rozvojové cíle tisíciletí (MDG – Millenium Development Goals) byly formulovány v Deklaraci tisíciletí, kterou v září roku 2000 podepsalo 189 států OSN.

Cíl 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad

Cíl 2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Cíl 3. Prosazovat rovnost mužů a žen a posílit roli žen ve společnosti

Cíl 4. Snížit dětskou úmrtnost

Cíl 5. Zlepšit zdraví matek

Cíl 6. Bojovat s HIV / AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Cíl 7. Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Cíl 8. Budovat světové partnerství pro rozvoj

Více o Rozvojových cílech tisíciletí se můžete dozvědět na: www.ceskoprotichudobe.cz 

Co je fair trade?

Spravedlivý obchod (fair trade) zajišťuje spravedlivější obchodní a finanční podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů zejména v rozvojových zemích. Důležitou podmínkou férového obchodu je dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí. Je to forma praktické pomoci pracujícím lidem z rozvojových zemí. Volba produktů spravedlivého obchodu skutečně pomáhá!

Více o fair trade se dozvíte zde.

 

 

Projekt Řeka Labe – naše společné dědictví

Tisk

Město Litoměřice je partnerem Projektu s názvem Řeka Labe – naše společné dědictví. Ten  je uskutečňován v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 a finančně se na něm podílí Evropské společenství (ERDF-Evropský fond pro regionální rozvoj). Partnerem na české straně je Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER. Na straně německé jsou partnery Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) / Saská zemská nadace přírody a životního prostředí a spolek Landschafft Zukunft.

Cílem projektu je navázání spolupráce mezi českými a saskými subjekty a zavedení inovativních výukových programů do českých a saských škol. Město Litoměřice se v projektu podílí zejména svými zkušenostmi, které mohou pomoci v nasazení automobilu životního prostředí (odborem životního prostředí).

Projekt je realizován od 1.10.2010 a potrvá do 31.3.2011.

 

 

 

  

 

Informace o projektu

 

 

Projekt SUNFLOWER

Sunflower - spolupráce napříč Evropou směrem k udržitelným komunitám v oblasti energetiky

Co je cílem a účelem projektu?

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj obnovitelných zdrojů energie na místní a regionální úrovni prostřednictvím sdílení dobré praxe, zakládání nových zdrojů OZE, školení a tréninku vybraných osob, které chtějí podnikat v oblasti OZE.

Součástí projektu je široký rozvoj partnerství mezi podnikateli a místními úřady za účelem podpory OZE a povzbuzení místní ekonomiky. V rámci projektu by měla vznikat dlouhodobá partnerství mezi komerční a veřejnou sférou, mezi podnikateli a vědeckými institucemi apod.

Projekt je zaměřen rovněž na rozvoj síťové spolupráce mezi partnery projektu, mezi zainteresovanými municipalitami napříč EU. Projekt rovněž přispěje k rozšiřování povědomí o OZE mezi veřejností prostřednictvím řady místních kampaní a osvětových akcí, exkurzí, workshopů, studijních cest apod.

Město Litoměřice se do projektu zapojilo již v roce 2008, zástupce města Mgr. Petr Hermann se zúčastnil úvodního projektového mítinku v portugalském městě Moura, kde seznámil partnery a zástupce města s aktivitami a přístupem Litoměřic v oblasti rozvoje šetrných zdrojů energie a snižování emisí škodlivých látek v ovzduší.

V rámci projektu se v Litoměřicích pořádá řada akcí ve spolupráci se školami a Střediskem ekologické výchovy SEVER.

Základní informace o projektu: 

Nositel: Město Moura, Portugalsko

Financování: program Intelligent Energy Europe - Intelginetní Energie pro Evropu

Délka trvání: 30 měsíců - 09/08-02/11

Celkový rozpočet: 1 071 000 EUR

Pro ČR (NSZM): cca 2 685 125 Kč (107 405 EUR)

Pro Zdravé město Litoměřice: cca 30 000 Kč

Další partneři: 
 • Environment Park, Turín, Itálie
 • Bilbao Technology Park - Bilbao, Špaňelsko
 • Industrial System Engineering School, La Rochelle, Francie
 • North York Moors National Park Authority, North York, Velká Británie
 • Technical University of Lisbon, Lisabon, Portugalsko
 • Municipality of Sliven, Sliven, Bulharsko
 • Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice 

 

 

Evropská kampaň Display®

Mezinárodní kampaň Display je dobrovolnou iniciativou, motivující místní samosprávy, aby zveřejňovaly informace o náročnosti veřejných budov z hlediska jejich spotřeby energie a dopadu na životní prostředí.

Cíle

Jejím hlavním cílem je sdělit tyto technické informace zajímavou formou a přehledně zobrazit, kolik elektrické energie, tepla, ale také vody budovy spotřebovávají či jak vysoké jsou emise oxidu uhličitého.

Jak na to?

 K tomuto účelu vytvořila evropská asociace měst, obcí a regionů Energie-Cités kalkulační nástroj, který počítá data o spotřebě, ale především je umí zobrazit v atraktivní formě na velkoprostorovém plakátu. Využívá přitom podobnost s populárními energetickými „štítky“, které známe např. z ledniček a praček, které vedly k tomu, že nyní kupujeme více jak v 50 % případů spotřebiče, které mají třídu A, tedy nejmenší spotřebu energie. Chceme taky bydlet a pracovat v domech a budovách třídy A, nebo ne?

Důležité je komunikovat srozumitelně a jednoduše!

Kampaň Display je zejména komunikačním nástrojem, který pomáhá městům a obcím lépe komunikovat témata jako je efe ktivní využívání energie či úspory energie na konkrétních příkladech. Zároveň také představuje řešení, jak snížit spotřebu energie a šetřit nemalé finanční prostředky.

Příklady táhnout

Veřejné budovy by tak měly jít příkladem a ukázat, že informace o spotřebě energie jsou důležité proto, abychom mohli přijímat účinná opatření a postupně snižovali energetickou i environmentální náročnost budov nejen ve veřejném, ale i soukromém vlastnictví. Protože klasické zdroje energie, jako je uhlí, ropa či zemní plyn jsou omezené a jejich spalování nepřiměřeně zatěžuje životní prostředí, jejich cena neustále poroste. Jedním z nejlepších řešení, jak tomuto nárůstu čelit je, že budeme spotřebu energie snižovat - zateplováním, ale také změnou našich postojů a našeho chování. Předtím ale musíme vědět, kolik energie vlastně budovy v současnosti potřebují a tyto informace učinit veřejnými.

Jak se zapojit?

Do této kampaně se může zapojit jakékoliv město či obec či jiná instituce, a to bez ohledu na svou velikost, existující stav budov ve svém vlastnictví a úroveň znalostí o energetické spotřebě budov. Dále se mohou zapojit soukromé společnosti, které využívají např. administrativní budovy.

Zdravé město patří do rodiny Display!

Město Litoměřice je známo svým aktivním postojem k obnovitelným zdrojům energie, a proto není překvapením, že Rada města rozhodla v květnu letošního roku, že se připojí k této mezinárodní kampani. Litoměřice se tak staly součástí „rodiny“ více jak 300 měst z celé Evropy, ve kterých již bylo tímto způsobem označeno téměř 10 000 budov. Jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR je město také členem asociace Energie-Cités, což Litoměřicím umožňuje vstupovat do dalších projektů a využívat informace o dobré praxi v oblasti lokální energetiky z celé Evropy.

První štítky budou na školách

Do kampaně se mohou zapojit také školy a využít štítky nejen pro informaci o tom, jak si vede jejich budova, ale rovněž pro vlastní výuku např. v hodinách fyziky či přírodopisu. Kampaní Display však aktivita škol nekončí. V budoucnosti by se mohly zapojit také do dalších mezinárodních projektů, vyjíždět na zajímavé exkurze do zahraniční a dále zapojovat téma energetiky do výuky a dalších školních aktivit. Vše ale závisí na vlastní aktivitě a zájmu jednotlivých škol.

ZAPOJENÉ ŠKOLY DO KAMPANĚ DISPLAY:

Další informace o kampani (v českém a anglickém jazyce) naleznete na:

 

 

 
Email

Zásobník projektů přehledně zobrazuje, jak zpracované návrhy rozvojových projektů, tak zrealizované a připravované rozvojové projekty  Města Litoměřice.

Zásobník projektů (html)