Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 19.11. 2012

Zápis komise 19.11. 2012

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21,konané dne 19.11.2012 od 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Alena Kuldová, Pavla Kofrová, Alena Kaiserová, Miroslava Najmanová, Blanka Ježková, Andrea Křížová, Petr Krňák, František Pražák, Ludmila Punčochářová, Jana Hanousková, Renata Cermanová, Zora Berglová. Jana Vičarová, Ivana Poláčková

Omluven: Veronika Vedejová, Antonín Tym, Lenka Brožová, Petra Smetanová

Nepřítomen: Renáta Jurková

Hosté: Šárka Pěkná, Kateřina Moučková, Jana Mátlová

Jednání řídil: Rita Vlčková

Zapisovatel: Rita Vlčková

Program:

 1. Představení projektu EKO škola – ZŠ Na Valech
 2. Závěrečná zpráva o grantech a dotacích udělovaných městem Litoměřice
 3. Interní grantový systém ZM a MA21 na rok 2013
 4. Výsledky ověřovací ankety z veřejného diskuzního fóra 2012
 5. Stravování v CŠJ – informace o jednání
 6. Různé

Konec jednání: 15:30

Termín příštího jednání: 17.12.2012

Zapsal(a): Rita Vlčková


Na úvod přivítal Mgr. Petr Hermann členy komise a informoval je o průběhu akcí, kterých se jako předseda Národní sítě Zdravých měst po celé ČR zúčastnil.

Mgr. Rita Vlčková seznámila zúčastněné s akcemi, které proběhly v rámci kampaně Dny zdraví  – besedy A. Kuldové, MUDr. Zímové a MUDr. Kubáta na školách.

Ing. Ivana Poláčková přiblížila náplň 12. ročníku konference o životním prostředí Kapradí, pořádané Střediskem ekologické výchovy SEVER ve spolupráci se ZŠ Na Valech

BOD 1 - Představení projektu EKO škola – ZŠ Na Valech

Mgr. Jana Mátlová, učitelka a koordinátorka projektu EKO škola, informovala členy komise o projektu, který probíhá na ZŠ Na Valech. Jedná se o projekt zaměřený na propagaci udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Do projektu je zapojeno 25 000 škol na celém světě a ZŠ Na Valech spolupracuje na projektu v ČR s hnutím Tereza. ECO TÝM, který byl na škole ustanoven a vychází z potřeb žáků školy, se snaží naplňovat úkoly, které si na základě analýzy provedené žáky stanoví. Do projektu jsou zapojeni nejenom žáci, ale také rodiče a neziskové organizace.:

BOD 2 - Závěrečná zpráva o grantech a dotacích udělovaných městem Litoměřice

Mgr. Kateřina Moučková a Mgr. Šárka Pěkná, interní auditorky a kontrolorky města, seznámily zúčastněné se Závěrečnou zprávou o grantech a dotacích udělovaných městem Litoměřice.
Na grantech a dotacích bylo rozděleno 30ti organizacím 18 000 000 Kč a to v rozmezí od 2 000 Kč do 8 000 000 Kč. Podpořeny byly projekty v sociální oblasti, v oblasti školství, sportu, kultury a projektu Zdravé město a MA 21.
Z provedené analýzy vyplývají následující závěry a doporučení:

 • a) sjednotit podmínky pro poskytování finančních prostředků – jednotný dokument, stejná forma žádosti
 • b) jednotná pravidla pro udělování – možnost kontroly v rámci účetnictví
 • c) povinnost zadávat konkrétní předmět plnění
 • d) povinnost označit v účetnictví doklad, který je hrazen z dotace
 • e) peníze z grantů nečerpat na pořízení majetku
 • f) vypracování závěrečné zprávy o průběhu akce, předání fotodokumentace

Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice dopadl velmi dobře, je vzorem pro ostatní.

Z auditu vyplynula potřeba zavést společnou databázi grantů v rámci úřadu.

BOD 3 - Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice a MA21 na r. 2013

Pro rok 2013 bude využit IGS z roku 2012, pouze do oddílu II. Podrobný popis projektu se doplní část D, téma, které bude vyjadřovat aktuální výzvu pro daný rok.
Návrh na téma roku 2013: Mezigenerační spolupráce

Téma bude ještě zasláno členům komise k odsouhlasení.
Pravidla IGS pro rok 2013 udou dány ke schválení Radě města v prosinci 2012.

BOD 4 - Výsledky ověřovací ankety z diskuzního fóra 2012

Mgr. Rita Vlčková informovala o výsledcích veřejné ankety, která ověřovala naformulované problémy
z veřejného fóra s názvem „Jaké budou Litoměřice v roce 2030?“ konaného 12.září 2012
. Na této veřejné diskuzi. které se zúčastnilo 150 osob, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané.

Problémy formulované v rámci veřejné diskuze byly následně ověřeny v anketě, která probíhala během měsíce října. Anketní lístky bylo možné vyplnit na webových stránkách Zdravého města Litoměřice, na sběrných místech prostřednictvím příspěvkových organizací města a hlavně přímým oslovením studentů SSOŠ 1.Kšpa Litoměřice.
Do ankety se zapojilo celkem 592 respondentů.

Seznam problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti v rámci "ověřovací" ankety, je následující:

 • Problém č. 1: Vybudovat multigenerační a relaxační zóny
 • Problém č. 2: Vytvořit nadchod pro chodce u Horního nádraží ČD
 • Problém č. 3: Řešit dopravní situaci ve městě vybudováním přivaděče od nového mostu Generála Chábery
 • do Pokratic a přeložkou silnice I/15 na Českou Lípu
 • Problém č. 4: Vybudovat AQUAPARK v prostorách bývalých Jiříkových kasáren (v návaznosti na provoz
 • Geotermálního projektu)
 • Problém č. 5: Kvalitně udržovat městskou zeleň a zvyšovat její podíl zejména v obydlených oblastech např.
 • výsadbou stromů
 • Problém č. 6: Modernizovat místní tržnici
 • Problém č. 7: Zachování stávajících oddělení nemocnice
 • Problém č. 8: Zvyšovat počet parkovacích míst na sídlištích, vybudovat parkovací domy při vjezdu
 • automobilů do centra města
 • Problém č. 9: Řešit nadměrný hluk a nepořádek v okolí nočních podniků ve městě i v okolí
 •  

Mimořádnou pozornost občanů v anketě vzbudil následující problém (nově nadefinovaný problém získal v rámci ankety vysoký počet hlasů oproti počtu ze samotné akce).
Jedná se o tzv. „neověřený problém“

 • „Neověřený“ problém č. 1: Budovat nové cyklotrasy v návaznosti na stávající

Naformulované problémy budou následně zaneseny do DataPlánu NSZM (http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi) a komunitního Plánu zdraví a kvality života. Dále budou tyto společně s důvodovou zprávou předloženy Zastupitelstvu města.

BOD 5 – Stravování v Centrální školní jídelně v Litoměřicích

Mgr. Rita Vlčková a Ing. Andrea Křížová seznámily členy komise s jednáním, které proběhlo 15.11.2012 společně s ředitelkou CŠJ Z. Kovářovou a MUDr. T. Kolinovou z KHS Litoměřice.

MUDr. Kolinová předala Doporučení o ozdravení školních obědů.

Z. Kovářová od minulé schůzky objednala koncentráty bez barviv a umělých sladidel, dále barely na vodu do všech provozoven.

Dále probíhají jednání s Mgr. Slavíkovou z KHS Teplice.

Z jednání vyplynula potřeba propagační kampaně o zdravém stravování v CŠJ, informovat rodiče a širokou veřejnost. Dále je doporučeno spolupracovat se Zdravotní a sociální komisí.

BOD 6 - Různé
Na prosincové schůzce bude vyhodnocen Akční plán zlepšování pro rok 2012 a diskutovány podněty ke zpracování Akčního plánu pro rok 2013.

Mgr. Petr Hermann poděkoval za účast a pozval přítomné na předvánoční setkání v pondělí 17.12.2012 od 14.00 hod. do Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích

 


 

 

Fotogalerie