Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 24. 6. 2013

Zápis komise 24. 6. 2013

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice Komise Projektu Zdravé město Litoměřice a místní Agendy 21, konané dne 24. 6. 2013 od 13:30 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, František Pražák, Alena Kuldová, Petra Smetanová, Renáta Jurková, Jana Hanousková, Miroslava Najmanová, Pavla Kofrová

Omluveni: Andrea Křížová, Antonín Tym, Blanka Ježková, Ivana Poláčková, Veronika Vedejová, Lenka Brožová, Zora Berglová
 
Nepřítomni: Ludmila Punčochářová, Petr Krňák
 
Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann

Zapisovatel: Mgr. Rita Vlčková

Program:
 1. Aktualizace komunitního Plánu zdraví a života
 2. Výsledky ověřovací ankety, TOP 10 2013
 3. Hodnocení akce pro seniory
 4. Termíny komisí 6. – 12. 2013
 5. Různé 

Konec jednání: 15:20

Termín příštího jednání: 30. 9. 2013 ve 14.00 hod.

Zapsala: Rita Vlčková 

BOD 1 - Aktualizace komunitního Plánu zdraví a života (PZŽ)

Členové komise schválili aktualizaci PZŽ dle doporučení NSZM, podle rozčlenění níže. Snaha o vytyčení samostatné oblasti Bezpečnost ve městě a prevence kriminality bude konzultována s NSZM. Doporučený počet oblastí je ale 8. Do nového plánu budou zařazeny TOP 10 2012,2013, eventuálně problémy z předešlých let, které zůstávají neřešeny.

 Oblasti 
 1. Veřejná správa a strategický rozvoj
 2. Životní prostředí
 3. Sociální oblast, prevence, bezpečnost ve městě
 4. Zdravý životní styl, zdravotní služby
 5. Vzdělávání
 6. Kultura, sport, volný čas
 7. Doprava a územní rozvoj
 8. Podnikání, ekonomiky, cestovní ruch
2. Cíle – definované TOP 10
3. Opatření – vychází z důvodové zprávy
4. Aktivity – konkrétní opatření
Současný KPZŽ přílohou č.1
 
BOD 2 - Výsledky ověřovací ankety, TOP 10 2013

Z 783 přijatých hlasů v anketě, bylohodnoceno 719 platných anketních lístků.
(Nejvícehlasů bylo doručeno přes web – 412, v knihovně 125 občanů, přímým dotazování studentů 1.KŠPA Litoměřice 86, v Infocentru 70 , v Pekařské 17 a v DDM Rozmarýn 9 anketních lístků

- Problém č. 1: Podporovat aktivity Knihovny K.H.Máchy, zřídit výtah
- Problém č. 2: Zřídit zubní pohotovost
- Problém č. 3: Zlepšit úklid veřejných prostranství
- Problém č. 4: Vybudovat atletický ovál a dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova
- Problém č. 5: Podporovat bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
- Problém č. 6: Posílit městskou veřejnou dopravu v návaznosti na vlaková spojení
- Problém č. 7: Využít prostory pivovaru pro účely a potřeby cestovního ruchu

„Neověřený“ problém č. 1: Vybudovat nová dětská hřiště a stávající dovybavit bezpečnými prvky pro nejmenší
„Neověřený“ problém č. 2: Omezit provoz hracích automatů ve města (především v Masarykově ulici)

Neověřené problémy získaly velký počet hlasů v anketě (2. a 3. místo), na fóru mezi deset největších nepostoupily.

Viz. Tabulka porovnání z fóra a z ankety – přílohou č.2

Do domácností bylo distribuováno 8 tis. anketních lístků, návratnost je minimální.
Doporučení: místo anketních lístků do domácností udělat plakáty s upozorněním na anketu na webu!

 BOD 3 - Hodnocení akce pro seniory

R. Vlčková seznámila přítomné se závěry kampaně  30 dní pro neziskový sektor „Místa v Litoměřicích přátelská seniorům“.

Termín: 20. 4 – 30. 5. 2013
Zapojeno: 13 organizací
Počet akcí: 22
Účast: 109 seniorů
Odevzdáno: 30 startovních karet

Vyhodnocení: odměněno 25 osob
- 2x 21 akcí – poukázka na 2 tis. Kč
- Nejstarší účastnice – 87 let –18 akcí! – poukázka 1 tis. Kč
- 13 a více akcí – 7 osob – dárek za 500,-Kč
- 7 – 11 akcí – 15 osob – dárek za 200,- Kč

Slavnostní zakončení akce pro seniory 26.6. 2013 v domě kultury.

 Akce měla u seniorů velký pozitivní ohlas, je snaha zajistit pokračování v příštím roce v jednodušší verzi v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

Doporučení: A.Kaiserová – senioři pomáhat na školních zahradách

 BOD 4 - Termíny komise PZM a MA21

Členové komise odsouhlasili termíny setkání ve druhém pololetí 2013:

30. 9. (po obhajobě 18.9.)
21.10. (před obhajobou na místě 30.10.)
25.11.
16.12. posezení (knihovna nebo restaurace?)

 BOD 5  - Různé
 • Hodnocení: kulatý stůl: Zdravé stravování 29.5.2013
  Závěry: veřejnost neprojevila zájem účastnit se této akce, další jednání s CŠJ budou probíhat dle doporučení KHS ÚK, na jednání byla plodná diskuze pracovní skupiny odborníků (viz. zápis z akce na webu ZM)
 • Hodnocení: kulatý stůl: Uplatnění mladých 18.6.2013
  Závěry: jednalo se o pilotní kulatý stůl NSZM projektu Mládež v akci, zúčastnili se odborníci z různých oblastí, menší aktivita ze strany mládeže
  Doporučení: Úřady práce – zlepšení informovanosti pro absolventy, nezaměstnané (viz. zápis z akce na webu ZM)
 • Úspěšně proběhl 31. 5. Světový den bez tabáku - beseda pro 150 studentů SŠ - zajistila A. Kuldová a MUDr. Kubát, výstava v DK studentů MŠ a SŠ Litoměřice,, byla vydána v rámci projektu Aware&Fair mapa fairtradových a nekuřáckých provozoven, byla obnovena možnost získání certifikátu Nekuřácká provozovna (info na webu ZM)
 • Byla ukončena anketa k Desateru problémů mládeže - TOP 5 problémů (neoficiálních)
  1. Zamezit kouření na veř. místech a zastávkách ( 1. fórum F, 4.anketa A)
  2. Rekonstrukce autobusového a horního vlakového nádraží (2.-4. F, 1. A)
  3. Zlepšení služeb nemocnice (5.-8. F, 2. A)
  4. Zřídit zubní pohotovost a nonstop lékárnu (2.-4. F, 7.A)
  5. Řešit nepořádek ve městě (9.-10. F., 3.A)
  - tyto problémy je nutné ještě schválit Dětským zastupitelstvem.
  Závěry ankety: malé zapojení škol, nezúčastnily se všechny školy, nebyla využita možnost hlasovat přes internet.
  Doporučení: přímé oslovení učitelů občanské nauky a plakáty do škol místo anketních lístků.
  Při hlasování zapojit více žáků např. možností získat cenu.
 • A. Kuldová informovala o závěrech konference pořádané Státním zdravotním ústavem k problematice kouření. A. Kuldová osloví MUDr. Nejedlou ze SZÚ s možností zapojení litoměřické nemocnice do projektu k prevenci kouření.
  Na školách (převážně středních) se problematice zdraví věnuje malá pozornost, chybí propojenost, zapojení škol při akcích SZU, konferencích
 • Probíhá inovace a aktualizace webových stránek  http://zdravemesto.litomerice.cz/
  Prosba pro členy komise k zaslání připomínek a námětů.
 • V rámci ETM je navržen přesun cyklopelotonu škol na čtvrtek 5.9. z důvodu konání Her 3. tisíciletí v původním termínu akce.(10.9.)
 Dne 18.6.od 9.00 hod. proběhne v sále ZŠ B. Němcové kulatý stůl na téma Nezaměstnanost
(organizátorem je SEVER o.p.s. společně s NSZM ČR).

R. Vlčková informovala členy o úpravě webových stránek ZM, podrobněji bude projednáno na příští komisi.

Právě probíhá kontrola nekuřáckých provozoven (členové DZ) a obchodů s fairtradovým zbožím (studenti 1.KŠPA), na příštím zasedání komise bude blíže specifikována možnost získání certifikátu nekuřácká provozovna.

Poděkování patří dobrovolníkům, kteří vypomáhají při akcích ZM a jeho partnerů.

V rámci programu Zdravá5 bylo v Litoměřicích proškoleno již 850 žáků MŠ a ZŠ.

 Termín dalšího setkání komise je v pondělí 30 .9. 2013 od 14.00 hod.

 

 

Fotogalerie