Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 20. 11. 2013

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice Komise
Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

konané dne 21. 10. 2013 od 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, František Pražák, Ivana Poláčková, Renáta Jurková, Petra Smetanová, Veronika Vedejová, Jana Hanousková, Miroslava Najmanová, Pavla Kofrová, Zora Berglová, Alena Kaiserová, Lenka Brožová

Omluveni: Petr Hermann, Alena Kuldová, Andrea Křížová,Antonín Tym, Petr Krňák, Blanka Ježková

Nepřítomni: Ludmila Punčochářová

Jednání řídila: Mgr. Rita Vlčková

Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Obhajoba „B“ ZM a MA 21 - diskuze
 2. IGS – finalizace pravidel a tématu roku 2014
 3. Kulatý stůl „Budoucnost sportu v Litoměřicích“
 4. Vyhodnocení ankety dětských hřišť
 5. Různé

Konec jednání: 15:30
Termín příštího jednání: 16. 12. 2013 ve 14.00 hod.
Zapsal(a): Rita Vlčková

BOD 1 - Obhajoba „B“ ZM a MA21 - diskuze

V letošním roce proběhla Obhajoba „B“ ZM a MA 21 v následujícím pořadí:

18. 9. proběhla v Olomouci první části obhajoby „B“ v rámci Jubilejní 20. konference NSZM, kde zástupci Litoměřic prezentovali systematický posun v jednotlivých oblastech UR se zaměřením na ekoinovace v energetice.  

30.10.  se uskutečnila v Gotickém hradu v Litoměřicích druhá část obhajoby „B“, kontrola na místě. V první části prezentace byl představen systém MA21na konkrétních případech.V druhé části prezentovali jednotliví vedoucí odborů změny od minulého roku, trendy a vyhodnocení slabých stránek v 10 oblastech udržitelného rozvoje. Ve třetí části obhajoby odpovídali zástupci Litoměřic na dotazy hodnotitelů Pracovní skupiny rady vlády pro udržitelný rozvoj. V závěrečném vystoupení byla prezentace Litoměřic hodnocena velmi dobře. Celkové vyhodnocení bude zasláno po jednání PS RVUR. (20.11.2013)Také členové komise ZM a MA21 neměli ke konání obhajoby připomínky. Poděkování patří členům komise, kteří se obhajoby zúčastnili.

3.12. proběhne slavnostní ocenění kategorie „A“ a „B“ v barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě pražském (Jilská 7a, Praha 1).

BOD 2 - IGS – finalizace pravidel a téma roku 2014

V roce 2013 bylo rozděleno v IGS 150 tis. Kč, téma roku: Mezigenerační spolupráce(z 9 podpořených projektů bylo zaměřeno na mezigenerační spolupráci 6 projektů)

Také v roce 2014 bude rozděleno (po schválení RM 3.12.) 150 tis. Kč na granty ZM.

Téma roku 2014 – „Čisté město, je to na nás“, bylo na komisi schváleno jednomyslně všemi zúčastněnými.Dále se změnila formulace v pravidlech, že příspěvek města činí celkem max. 80% uznatelných nákladů z celkové výše projektu, maximálně 20 tis. Kč. (přidáno pro lepší porozumění – z celkové výše).

BOD 3 - Kulatý stůl „Budoucnost sportu v Litoměřicích“

Kulatý stůl proběhne v úterý 3.12. od 17 hod. v Domě kultury v Litoměřicích.

Obsahem jednání bude diskuze s vedením města nad tématy:

Jak jste spokojeni s podmínkami pro sportování v Litoměřicích?
Je zde vyhovující sportovní infrastruktura?
Je podpora ze strany města dostačující?
Jsou vytvořeny podmínky pro všechny věkové kategorie? 
Jsou zde odpovídající podmínky pro volnočasové aktivity?
Jaké vidíte možnosti dalšího rozvoje?

Kulatý stůl bude řídit zkušený facilitátor Ing. Pavel Mička PhD.

 

Plakát jako pozvánka na akci.

BOD 4  - Vyhodnocení ankety o spokojenosti dětských hřišť

Sběr dat probíhal v období od 6. 9. do 18. 10. 2013. Lidé hodnotili 27 dětských hřišť v Litoměřicích. Nejvíce posuzována byla hřiště v Jiráskových sadech, na Střeleckém ostrově, na Mostné hoře a u „Pohody“ v Liškově ulici, z čehož lze usuzovat, že se jedná o hřiště nejvíce navštěvovaná. Nejčastěji udělované průměrné známky pro jednotlivá hřiště byly 3 (obdrželo 12 hřišť), 4 (obdrželo 8 hřišť), 5 hřišť bylo hodnoceno známkou 2 a jedno známkou 5.
Nejčastěji jmenovanou negativní připomínkou je nedostatek herních prvků, zvláště pro nejmenší děti a druhým nejvíce kritizovaným bodem je nečistota na hřištích, převážně z důvodu výskytu psích exkrementů. Rodičům také často chybí oplocení hřišť a na některých hřištích nedostatek laviček. Umístění laviček někde naopak patřilo mezi pozitiva, kladně účastníci ankety hodnotili i dostatek zeleně (stínu) a polohu hřiště.Anketa potvrdila problémy, které vzešly z veřejného fóra a následné ankety v roce 2013 „Vybudovat nová dětská hřiště a stávající dovybavit herními prvky pro nejmenší“ a požadavku roku 2012 – „Vybudovat multigenerační odpočinkové a relaxační zóny“.
Závěry ankety byly předány odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice a příslušnému místostarostovi. 

BOD 5 - Různé

 1. Dne 19.10. a 20.11. proběhla jednání zástupců Policie ČR, odboru dopravy a územního hospodářství, odboru územního rozvoje a místostarosty Krejzy a Červína k hledání řešení nad výstupy kulatého stolu k cyklistice. Zástupci se shodli na možném průjezdu městem od Tyršova mostu k hornímu nádraží. S návrhem bude dále pracováno dle kompetencí jednotlivých odborů.
 2. 22.11. proběhne Větrníkový pochod na podporu dětí s cystickou fibrózou. ZM je spoluorganizátorem společně s knihovnou K. H. Máchy, SŠPS, ZŠ Lingua Universal, Masarykova ZŠ, iniciátorkou je  p. L. Baudlerová - Strollering.
 3. 19.11. proběhl kulatý stůl nejen pro mladé na téma: Mostná hora. Pořadatelem byl SEVER a Dětské zastupitelstvo. Z jednání bude pořízen zápis, který bude společně s prezentací DZ uložen na webu ZM. Cílem je na jaře v rámci kampaně Den Země zorganizovat komunitní akci na Mostné hoře, zaměřenou na zajištění úklidu a pořádku na tomto oblíbeném místě.
 4. 29.11. od 12.30. do 13.30 hod. se uskuteční den otevřených dveří v nově vybudované speciální výslechové místnosti na odboru sociálních věcí. Bližší informace p. Najmanová.
 5. 25.11. navštíví studenti GJJ LTM městskou nemocnici, kde budou přijati ředitelem Ing. Lončákem a MUDr. Vysoudil seznámí blíže studenty, zájemce o studium medicíny, s jednotlivých odděleními.
 6. Během Dnů zdraví bylo v knihovně vybráno 102 brýlí pro Afriku, které byly zaslány do ZOO Liberec, hlavního koordinátora sbírky.
 7. Na podzimní škole Zdravých měst v Hodoníně (18.11.) Litoměřice dostaly ocenění Razítko dobré praxe za seniorské aktivity v roce 2013. Prezentaci o aktivitách pro seniory a dobrovolnické činnosti v Litoměřicích představily zástupcům Zdravých měst ČR J. Hanousková a R. Vlčková.

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 16 .12. 2013 od 14.00 hod.

 

Fotogalerie