Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy Řídící skupiny pro fair trade Zápis Řídící skupiny pro FT 7. 10. 2016

Zápis z Řídící skupiny pro fair trade,
konané dne 7. 10. 2016

Přítomni: Marcela Trejbalová, Tereza Kalinová, Rita Vlčková, Hana Tobiášová, Monika Čapková, Renata Rokůsková, Helena Učíková Lendacká, Bohdana Dojčinovičová, Marie Hervertová, Iveta Dragoňová, Petr Hermann, Hana Rozmarová

Omluveni: Kateřina Simajchlová, Zora Čuchalová, Antonín Tym, Václav Tojnar, Petra Dostalová, Jana Eflerová

Program:

 1. Zahájení
 2. Zajištění fair trade na MěÚ
 3. Stav plnění Akčního plánu pro fair trade pro rok 2016
 4. Aktivity v roce 2017 - návrhy pro Akční plán pro fair trade pro rok 2017
 5. Diskuze/Různé
   

K bodu 1 – Zahájení

Jednání řídící skupiny pro FT zahájila ve 12.00 hodin koordinátorka Tereza Kalinová přívítáním přítomných.

K bodu 2 – Zajištění fair trade na MěÚ

Řídící skupině bylo oznámeno rozhodnutí pana tajemníka, Mgr. Milana Čigáše, o předání agendy Fair trade a globální odpovědnost Odboru sociálních věcí a zdravotnictví – Oddělení sociální péče
a komunitního plánování – Bohdaně Dojčinovičové a Janě Eflerové. Tímto byla řídící skupině představena přítomná Bohdana Dojčinovičová a následovalo představení jednotlivých členů řídící skupiny. O přesun této agendy neusiloval ani Útvar strategického plánování ani Oddělení sociální péče a komunitního plánování.

Mgr. P. Hermann, politik Zdravého města a garant agendy Fair trade, upozornil na skutečnost, že záměr přesunu agendy Fair trade nebyl projednán ani s ním, ani s předsedkyní řídící skupiny pro Fair trade (M. Trejbalovou) ani s řídící skupinou pro Fair trade. 

Názory a otázky členů řídící skupiny k rozhodnutí přesunu agendy:

V Litoměřicích už to není jen o Fair tradu, ale opravdu o globální odpovědnosti, proto není vhodné Fair trade vytrhovat a přesouvat. Zdravé a Fairtradové město je provázané, jak by se Fairtradové město po přesunutí prezentovalo? Je nutné udržet provázanost se Zdravým městem. Jak bude tato agenda časově rozdělena mezi přebírající kolegyně? Kolik volného času mají na agendu v rámci své náplně práce? Jaký je jejich osobní vztah k Fair tradu? Jaká je jejich jazyková vybavenost? Kdo bude finančně zajišťovat agendu Fair trade a globální odpovědnost? Kdo bude spravovat oblast globální odpovědnosti Auditu UR? Řídící skupina však spolupráci s Oddělením sociální péče a komunitního plánování nezavrhuje, je potřeba nastavit pravidla.

Řídící skupina se shodla na vyvolání schůzky s panem tajemníkem a panem starostou. Na schůzce by měli být přítomni: M. Trejbalová, P. Hermann, R. Vlčková, R. Rokůsková, P. Dostálová. Cílem setkání je přesné a jasné vymezení pravidel a kompetencí, způsobu komunikace a spolupráce. 

Úkoly:
M. Trejbalová – svolá jednání s p. tajemníkem

K bodu 3 – Stav plnění Akčního plánu pro fair trade pro rok 2016

Zjednodušený přehled stavu plnění Akčního plánu pro Fair trade pro rok 2016:

 • Osvětové akce – splněno na 86 % (realizováno 6 akcí ze 7)
 • Přednášky, semináře – splněno na 100 % (3 ze 3)
 • Systémová podpora – splněno na 100 % (5 z 5)
 • Medializace – plněno průběžně
 • Obhajoba statusu – prosinec 2016 

1. verze vyhodnocení Akčního plánu pro Fair trade pro rok 2016 ZDE. Vyhodnocení Akčního plánu bude ve spolupráci s H. Tobiášovou doplněno. 

Úkoly:
T. Kalinová, H. Tobiášová – doplnění vyhodnocení Akčního plánu pro FT pro rok 2016

K bodu 4 - Aktivity v roce 2017 - návrhy pro Akční plán pro fair trade pro rok 2017

Řídící skupina navrhovala tyto aktivity pro rok 2017:

 • Zintenzivnit komunikaci a spolupráci zejména s podnikateli a školami (zahrnutí tématu udržitelného rozvoje do výuky – nově bude zahrnuto ve výročních zprávách škol).
 • Zvýšit zájem o tuto problematiku např. zajímavou výhrou.
 • Přebírat inspiraci a dobrou praxi ze světa.
 • Na všech realizovaných akcích sdělovat důvod a cíl konání akce a propagovat a vysvětlovat myšlenky globální odpovědnosti.
 • Oslovovat nové lidi pomocí různých akcí zaměřených na jednotlivé cílové skupiny (mládež, rodiny, senioři apod.).
 • Zapojit se do kampaně „Za férové banány“?
 • Vytvořit sdílenou tabulku či vymyslet nějaký systém/databázi pro evidenci akcí všech subjektů (nejen městské akce) s tematikou fair trade či globální odpovědnost. V Litoměřicích tyto akce pořádají např. zájmové organizace, školy, podnikatelé, občané, …
 • Výhled 2018 – vyhledání vhodného dotačního titulu a podání projektu na podporu a rozvoj této agendy. 

Na další setkání Řídící skupiny pro Fair trade bude zpracována 1. verze Akčního plánu pro Fair trade pro rok 2017. 

Úkoly:
T. Kalinová, B. Dojčinovičová, J. Eflerová – zpracování 1. verze Akčního plánu pro FT pro rok 2017

K bodu 5 – Diskuze/Různé

 • Ekumenická akademie Město Litoměřice oslovila ohledně zjištění předběžného zájmu o zapojení do projektu zaměřeného na posílení role žen-spotřebitelek v podpoře a nákupu fairtradových výrobků. Součástí projektu bude výstava, konference a spolupráce se samosprávami.
  Pokud bude projekt podpořen, začal by v lednu 2017.
  Naše zapojení by spočívalo v uspořádání fairtradové snídaně, setkání s veřejností a putovní výstavou.
 • Výstava na téma fair trade byla z důvodu zrušení výstavních prostor také zrušena, náhradní prostor se nenašel. P. Hermann rezervuje výstavní prostor MěN na rok 2018.
  Další navrhované výstavní prostory: Kino Máj (p. Špadrna), Galerie na soutoku.
 • Akce plánované do konce roku 2016:
  • 1. – 8. 10. Výstava na stromech
   7. 10. Tvořivý workshop pro družinky + promítání tematických dokumentů
  • sestavení Akčního plánu pro FT na rok 2017
  • 10. 11. 2016 Fairtradová konference
  • spolupráce se ShineBean na projektu „Globálně zodpovědná města“
  • 12/2016 FT dotační výzva pro rok 2017
  • R. Rokůsková přítomné pozvala na seminář „Jak financovat globální zodpovědnost“, který se bude konat 29. 11. 2016 v zasedací místnosti Městského úřadu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (pozvánka ZDE)
Úkoly:
T. Kalinová – zjištění bližšího popisu projektu Ekumenické akademie, tématu veřejného setkání a v čem spočívá zaměření projektu na ženy

P. Hermann – rezervace termínu výstavy pro tématiku FT a globální odpovědnost na  rok 2018 v prostorách MěN

 

 Zapsala:
Tereza Kalinová
 

Fotogalerie