Zdravé město  Litoměřice


O nás


Co je to Zdravé město Litoměřice?

Zdravé město je prestižní označení pro město (dobrá vizitka a známka kvality), které je aktivně zapojeno do Projektu Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace WHO.  

Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Proto se intenzivně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Jedná se o progresivní resort, který se soustřeďuje na neustálé novinky ve zkvalitňování života obcí a jejich procesů. Stejně tak si projekt klade za cíl udržet a rozvíjet fungování občanské společnosti a posilovat tak vztah občanů k městu a regionu kde žijí. Hlavním úkolem je proto zapojovat širokou veřejnost do rozhodovacích procesů ve městě. Tomu napomáhají (jako je tomu v Litoměřicích) zejména Participativní rozpočty, dotační programy, veřejná fóra, mladá fóra, školní fóra a setkání mezi sídlišti. Cílem je propojovat město, jeho volené zástupce a úřad s občany tak, aby se dala všechna témata realizovat v souladu s širokou veřejností. Díky pořádaným akcím a fórům se ale propojuje město a občané i s podnikateli a zástupci neziskových organizací, spolků a asociací. Dochází tak k živému prostředí, kde na městě participují všechny části obyvatel s cílem zařídit rozvoj města.

 

Zdravé město se věnuje široké škále oblastí, jako jsou:

  Správa věcí veřejných a udržitelný rozvoj                        Vzdělávání a výchova

  Životní prostředí                                                               Kultura a vo lný čas

  Udržitelná spotřeba a výroba                                           Sociální prostředí

  Doprava a mobilita                                                           Venkov, krajina, zemědělství

  Zdraví                                                                               Globální odpovědnost

  Místní ekonomika                                                              

 

Města, obce a regiony se sdružují do tzv. národních sítí, které jim umožňují výměnu zkušenosti v oblasti podpory kvality veřejné správy, kvality strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj, kvalitu života a zdraví. 

V České republice jde o mezinárodně certifikovanou asociaci s názvem Národní síť zdravých měst. Ta poskytuje členským municipalitám cenné informace k finančním zdrojům, zprostředkovává spolupráci s odbornými partnery, vzdělává pracovníky úřadů v oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení atd. a v neposlední řadě také propaguje úspěšné aktivity města na celonárodní úrovni.  

 

Město Litoměřice je oficiálně členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2002 a prostřednictvím realizace Projektu Litoměřice – Zdravé město se snaží dohodnout ve spolupráci s obyvateli o jeho rozvoji, místě, kde se bude kvalitně a bezpečně žít. 

V rámci Projektu Litoměřice – Zdravé město probíhá široká škála aktivit. Účastníme se celostátních kampaní, jako je Den Země, Národní dny bez úrazu, Světový den bez tabáku, Evropský týden mobility a Evropský týden bez aut a Dny Zdraví.

Věnujeme se přípravě školních fór, mladých fór, veřejných fór, nebo setkáním s občany na sídlištích, čímž se snažíme širokou veřejnost v první řadě vtáhnout do rozhodovacích procesů města. Druhotně se tím snažíme prohloubit jejich vazbu k naší obci a skrze tyto metody participace rozvíjet fungování občanské společnosti jako takové, ale zároveň i pěstovat správné občanské návyky. Naším cílem je ukázat, že veškeré podněty od veřejnosti zpracováváme a že všechny konstruktivní a realizovatelné nápady jsou vítané.

Protože si je město vědomo, že jej netvoří pouze aktivity, které vychází z přání úřadů a politiků, tak se snažíme skrze Participativní rozpočet Zdravého města a dotační program Zdravého města rozdělit mezi veřejnost peníze na projekty, které mají směřovat jak k realizaci kulturních akcí (které si lidé a organizace připravují sami), tak i ke zlepšování prostředí (na základě úsudku veřejnosti).

 

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet místa v Česku jako kvalitní, zdravé, příjemné a zejména udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli.

Projekt Zdravá municipalita byl iniciován OSN ve spolupráci se Světovou zdravotní organizací (WHO) v roce 1988. "Zdravé" mohou být všechny druhy územně samosprávných celků (ÚSC). Koncept projektu vychází ze strategie WHO "Zdraví 21" a dokumentu OSN "Agenda 21".

 

Sítě Zdravých měst

V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. 

V jednotlivých státech vznikají tzv. sítě Zdravých měst, které poskytují politickou, strategickou a technickou podporu svým členům (municipalitám), představují zdroj zkušeností a odborných znalostí a nabízejí dynamické platformy pro veřejné zdraví na národní i mezinárodní úrovni. Každá národní síť je unikátní, každá se vyvíjí v jiných podmínkách a vychází z jiných potřeb svých členských municipalit. Jejich přehled je dostupný na stránkách WHO. Do současnosti se k tomuto projektu připojilo více než 1400 měst, obcí a regionů z celé Evropy.

 

Národní síť Zdravých měst

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. NSZM ČR je akreditovanou asociací Ministerstva životního prostředí ČR. V současné době je členem asociace NSZM ČR více než 130 členů s regionálním vlivem na více než 2434 měst a obcí, ve kterých žije téměř 56 % populace ČR.

Posláním asociace NSZM ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných postupů (Projekt Zdravé město, místní Agenda 21 aj.). Za tímto účelem asociace zajišťuje přenos informací, vzdělávání, poradenství, medializaci a propagaci, spolupráci se svými odbornými partnery, přenos dobré praxe, konzultace a metodickou pomoc v oblasti plánování a strategického řízení. 

Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů: odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem, i nejširší veřejnosti. Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete vidět praktickou ukázku, co v praxi přináší metoda "místní Agenda 21" (MA21) – systematický postup měst, obcí a regionů k „dobré správě věcí veřejných“ podle Cílů udržitelného rozvoje v Agendě 2030 OSN. 

 

Světová zdravotní organizace (WHO) řadí NSZM mezi nejúspěšnější sítě Zdravých měst v rámci Evropy.

 

ODKAZ: www.zdravamesta.cz


Zpět


© 2024   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |