Upravit stránku

Veřejné fórum 10P

Které náměty z veřejného fóra jsou pro vás ty nejdůležitější a které by měla řešit rada našeho města? Prosíme, vyplňte ověřovací anketu, je určena všem obyvatelům Litoměřic, s výsledky vás seznámíme v červnu. Předem děkujeme!

V rámci ověřovací ankety po veřejném fóru vás v našem městě mohou oslovit mladí lidé s tabletem a žádostí o vyplnění ankety. Mají jmenovku a označení Zdravé město Litoměřice a MA21. Prosím, sdělte nám jejich prostřednictvím, co je podle vás potřeba v Litoměřicích změnit. Děkujeme!

Desatero problémů Litoměřic 2019/2020

Dne 10. 4. 2019 se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 17 nejpalčivějších problémů Litoměřic. Tyto problémy budou nyní ověřeny anketou a sociologickým průzkumem.
K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2018 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. Celkové výsledky budou známy přibližně na konci května a poté budou předloženy radě města k dalšímu projednání.

Hlasovat budeme o těchto námětech:

1.  Instalovat informační tabule na téma Pokratický potok - na vytipovaných místech podél Pokratického potoka
2. Navýšit dotaci na celoroční sociální činnost o 500 tisíc
3. Nepřevádět nemocnici na soukromý subjekt, zapojit do rozhodování o budoucnosti zaměstnance a veřejnost
4. Omezit dopravu na náměstí, na jižní straně zakázat parkování
5. Podpořit školy ve vzdělávání a osvětě na téma sexuální výchova - konkrétní témata: konsenzuální sex, LGBTQ+
6. Postavit parkovací domy na volných prostranstvích - místo Severky, místo staré benzinky - v ulici Růžovka
7. Postavit městskou sportovní halu v areálu GJJ a Masarykovy ZŠ
8. Přestěhovat ZUŠ do budovy velitelství
9. Revitalizovat atletický ovál ZŠ Havlíčkova
10. Rozšířit krytý plavecký bazén
11. Vysazovat více zeleně v celém městě - především listnaté stromy a na sídlištích
12. Zajistit bezbariérový přístup do celé budovy MěÚ na Mírovém náměstí
13. Zajistit péči o zeleň bez používání chemie
14. Zavést objednávací systém v centrální školní jídelně a zlepšit stravu, nabízet stravu pro různé typy strávníků (vegetariáni)
15. Zrekonstruovat areál letního kina
16. Zřídit protihlukovou zeď v ulici Dolní Rybářská
17. Zřídit stálý zookoutek na výstavišti

A jak se ověřují náměty z veřejného fóra Desatero priorit, které se konalo se 10. 4. 2019 v litoměřickém domě kultury?

Náměty vybrané účastníky veřejného fóra Desatero priorit Litoměřic se následně ověřují:

     1. ověřovací anketou – individuálně z odkazu nebo prostřednictvím tazatelů s tablety
     2. sociologickým průzkumem – tazateli nezávislé společnosti u 500 občanů Litoměřic

 

1. Ověřovací anketa

 • Je jen jedna, přihlásit se k ní dá z různých míst i přístrojů – PC, tabletů, mobilů prostřednictvím webového rozhraní (není třeba mít nainstalovanou jakoukoliv aplikaci kromě webového prohlížeče).

 • Odkaz pro vyplnění: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/11hk9pfG

 • Pro přihlášení je nezbytný mobilní telefon, telefonní číslo lze použít pouze jednou (unikátnost respondentů). Po zadání čísla přijde do mobilu vzápětí čtyřmístný kód, po jeho zadání je možné anketu vyplnit, jinak anketu vyplnit nelze. Jiná forma hlasování (např. listinné) neexistuje.

 • Každý respondent má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hlasy, přičemž není třeba všechny hlasy využít, naopak lze přiřadit všechny kladné/záporné hlasy k jednomu tématu.

 • Modul ankety poskytl Mobilní rozhlas, který zpracovává výsledky, město do nich zasahovat nemůže. Pro zjištění názoru co nejvyššího počtu obyvatel jsme řádně vyškolili 5 tazatelů, které jsme vybavili tablety. Ti oslovují obyvatele Litoměřic dle výše uvedeného postupu.

 • Použité mobilní číslo se nikde nearchivuje, jde však o to, aby každý obyvatel měl svůj unikátní hlas.

 • Anketu lze vyplnit do 27. května.

2. Sociologický průzkum 

 • Provádí jej externí nezávislá společnost prostřednictvím svých vyškolených tazatelů.

 • Respondenti mají k dispozici až 2 kladné hlasy.

 • Dle sdělení zástupce společnosti tazatelé nesmí nikoho jakkoliv ovlivňovat.

 • V rámci průzkumu je tazateli osloveno 500 respondentů, jejich struktura odpovídá věkovému, vzdělanostnímu, profesnímu a sociálnímu složení obyvatel Litoměřic.

 • Po ukončení dotazování společnost zpracuje komplexní zprávu.

 • Zpráva bude předložena do konce května t. r.

 

Další postup

 • Po vyhodnocení ankety a průzkumu jsou všechny náměty seřazeny podle počtu hlasů.

 • Prioritami se stávají ty náměty, které se ve všech třech hlasování umístí do 10. místa = jsou ověřeny.

 • Tento postup odpovídá metodice Národní sítě Zdravých měst, dle našeho názoru je takové trojnásobné ověření vypovídací.

 • Priority daného roku jsou předloženy Radě města k dalšímu řešení.

 • Pro veřejnost jsou priority vyhodnoceny zástupcem vedení města vždy na následujícím veřejném fóru.

Zpracovala: Mgr. Irena Vodičková, 9. 5. 2019

 

 • Desatero problémů Litoměřic 2018/2019

  Desatero problémů Litoměřic 2018/2019

  Dne 11. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic. Tyto problémy byly ověřeny anketou a sociologickým průzkumem. Naformulované problémy byly schváleny radou města dne 24. 5.
  K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2018 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. 

   TOP priority Litoměřic:

  • Priorita č. 1: Modernizovat a rozšířit plavecký bazén
  • Priorita č. 2: Zklidnit provoz v centru města
  • Priorita č. 3: Opravit letní kino
  • Priorita č. 4: Přemístit ZUŠ na velitelství
  • Priorita č. 5: Zajistit startovací byty
  • Priorita č. 6: Vybudovat zázemí (zamykatelné skříňky) pro návštěvníky/sportovce Střeleckého ostrova
  • Priorita č. 7: Zvýšit kapacitu psychiatrické a psychologické péče ve městě
 • Desatero problémů Litoměřic 2017/2018

  Desatero problémů Litoměřic 2017/2018

  Dne 5. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic. Tyto problémy byly ověřeny anketou a sociologickým průzkumem. Naformulované problémy byly schváleny radou města dne 18. 5.
  K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2017 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. Zpráva bude předložena zastupitelstvu 29. 6. 2017.

   TOP priority Litoměřic:

  • Priorita č. 1: Vybudovat víceúčelovou sportovní halu
  • Priorita č. 2: Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí
  • Priorita č. 3: Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele
  • Priorita č. 4: Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže
  • Priorita č. 5: Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů