Zdravé město Litoměřice

Zdravé město Dotace a participativní rozpočet Tvoříme Litoměřice - participativní rozpočet


Tvoříme Litoměřice - participativní rozpočet


Participativní rozpočet

Participativní rozpočet je jedním z nástrojů sloužících k zapojování občanů do rozhodování o rozvoji měst a obcí. Radnice vyčlení část peněz z rozpočtu, která se liší v závislosti na dispozicích jednotlivých obcí a občané mohou podávat návrhy, jak by se tyto finance měli využít. V Litoměřicích je aktuální výše participativního rozpočtu nastavena na jeden milion korun. Cesty, jak podávat návrhy a následně o nich hlasovat se opět liší v závislosti na tom, jak tento proces jednotlivé obce nastavují. Litoměřice po sesbírání návrhů od občanů vyhodnotí realizovatelnost jednotlivých projektů a jejich nákladnost. Občas se může stát, že se některé návrhy zrealizují jinou formou, než je participativní rozpočet. Případně se zjistí, že jsou již některé návrhy zahrnuty v rozvojových plánech obce.

Po vyhodnocení realizovatelnosti projektů se vytvoří anketa, která se umístí do aplikace mobilního rozhlasu, kde mohou občané hlasovat pro jednotlivé projekty. V mobilní aplikaci má každý občan dva hlasy, které může rozdělit buďto mezi dva návrhy, anebo využít oba hlasy pro jeden návrh. Diskuse jednotlivých témat může mít samozřejmě i jinou formu a může být například projednávána na diskusních platformách, jako jsou veřejná fóra.

Po ukončení hlasování nad tématy participativního rozpočtu se anketa vyhodnotí a pak se již postupuje s realizací podle stanovené metodiky. V Litoměřicích se například v roce 2023 uplatnila metoda, kdy se realizují vítězné projekty v pořadí od toho, který získal nejvíce hlasů, po všechny následující, dokud se peníze z participativního rozpočtu nevyčerpají.

 

Nejde ale jen o granty!

Cílem participativního rozpočtu ale není pouze předkládat peníze pro žadatele a něco tudíž jenom sponzorovat. Naším zájmem je předně vtáhnout občany do dialogu o utváření města a ukázat jim, jak se mohou na tvorbě města podílet, protože město netvoří pouze budovy, ale zejména lidé, kteří v něm žijí. Chceme touto cestou poskytnout lidem možnost vyjádřit co jim ve městě chybí, nebo co by rádi vylepšili.

Smyslem participativního rozpočtu je naslouchání obyvatelům města, aby každý občan věděl, že pokud se vyjádří ke stavu obce, tak bude vyslyšen a že i když se něco nedá z důvodu vysoké nákladovosti uskutečnit hned, tak jeho názor nezaložíme někam do šuplíku. Zároveň jde ale i o proces, který je edukativní směrem k městu, protože vyžaduje efektivní a konstruktivní komunikaci s obyvateli. Chceme tím zároveň prezentovat, jaké jsou možnosti našeho města a jak fungují jednotlivé procesy, které jsou v běžném životě za realizací projektů občanům ukryté.

Celý tento proces podporuje příjemnou atmosféru města a vytváří pozitivní vztah občanů k místu kde žijí.

 

A jak tedy shrnout přínosy participativního rozpočtu?

    1. UMOŽŇUJE OBČANŮM SPOLUVYTVÁŘET BUDOUCÍ TVÁŘ OBCE. Obyvatelé vědí, co jim v obci schází a co potřebuje vylepšit a mohou se podílet na řešení.

    2. VRACÍ LIDEM DŮVĚRU V POLITIKY A VEŘEJNÝM ČINITELŮM UMOŽŇUJE EFEKTIVNĚ SPOLUPRACOVAT S OBČANY. Pokud mají lidé možnost zapojit se konstruktivně do debaty s radnicí, neupadají do skepse.

    3. JE STUDNICE NOVÝCH NÁPADŮ. Umožňuje využití kreativního potenciálu obyvatel.

    4. UKAZUJE, ŽE SPOLUPRÁCE MEZI RADNICEMI A OBČANY MŮŽE BÝT PLODNÁ. Aktivní občané získají vhled do fungování obce, radnice se naučí lépe s občany komunikovat a vycházet jim vstříc.

    5. OTEVÍRÁ CELOSPOLEČENSKÝ DIALOG O NEJPOTŘEBNĚJŠÍCH INVESTICÍCH A NEJLEPŠÍM VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PENĚZ. Přemýšlení o potřebách jednotlivých zájmových skupin i o rozvoji celé obce dává lidem příležitost k lepšímu uspořádání hodnotového žebříčku i vyšší sociální citlivosti.

    6. PROHLUBUJE VZTAH OBYVATEL K MÍSTU, KDE ŽIJÍ, A VYTVÁŘÍ ODPOVĚDNÉ NAKLÁDÁNÍ SE SPOLEČNÝMI STATKY. Aby se jakýkoli projekt uskutečnil, musí se s ním identifikovat dostatečně velká část komunity – a vědomí toho, že jsme rozhodli „my“, je i vědomím odpovědnosti za to, jak bude se společným majetkem nakládáno v budoucnosti.

 

Nejedná se ale o nic nového

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka, od roku 1989 se užívá v Brazílii a během posledních patnácti let se rozšířilo i do Evropy. Funguje již v 1 500 světových městech, z toho asi stovku participativně rozpočtujících obcí najdeme u našich polských sousedů (např. Varšava, Lodž).

 

Konkrétní informace k pravidlům participativního rozpočtu naleznete v kolonkách níže u aktuálního roku:

Hlasování v participativním rozpočtu začalo!

Každý hlasující má k dispozici dva hlasy. Ty může přidělit buď jednomu z projektů nebo je rozdělit mezi návrhy dva. Anketa se uzavře 7. července a následně se na základě výsledků hlasování veřejnosti dohodne postup realizace výtězných projektů. 

Hlasovat lze prostřednictvím mobilního rozhlasu na tomto odkazu   

Seznam projektů usilujících o podporu v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice:

1. Stojan na jízdní kola před Zubní klinikou Litoměřice

Umístit před Zubní kliniku Litoměřice stojan na jízdní kola, který bude sloužit nejen jejím klientům, ale i široké veřejnosti.

Odhadované náklady projektu: 40 000,-

2. Revitalizace studánky

Studánka v ulici U Pramene se nachází na místě, kterým prochází návštěvníci litoměřického koupaliště, mnozí turisté apod. Bohužel v současnosti je zde uvítá padající omítka na nevzhledné zdi, která lemuje studánku na začátku i konci ulice. Místo okolo studánky je dlouhodobě neudržované, zarostlé a zaneřáděné odpadky. Zkulturnění tohoto frekventovaného místa a malebného litoměřického zákoutí náležejícímu k městské památkové rezervaci přispěje k pozitivnímu vnímání Litoměřic jak mezi občany, tak mezi návštěvníky.

Odhadované náklady projektu: 200 000,-

3. Discgolfové hřiště

Cílem projektu je kultivace veřejného prostranství a vytvoření nové příležitosti pro sportovní aktivitu našich občanů. Lokalitou bude oblast kolem Psího hřiště v Pokraticích směrem k zahrádkám. 

Odhadované náklady projektu: 300 000,-

4. Společně si hrajeme

Obsahem projektu je umístění nového herního prvku v podobě trampolíny na dětské hřiště v areálu ZŠ Havlíčkova, které slouží nejen žákům školy, ale i veřejnosti. Dětské hřiště je místem společného setkávání dětí, ale i rodičů. Umístění herního prvku, který je pro široké věkové rozpětí pomůže dětem vyplnit volný čas smysluplně s důrazem na rozvoj koordinace a tělesné zdatnosti. Zatraktivnění místa setkávání na dětském hřišti

Odhadované náklady projektu: 150 000,-

5. Parkourové hřiště

Cílem je vybudování Parkourového hřiště s přeskoky, balančními prvky, odrazovými prvky a odrazovým pásem pro nácvik akrobatických prvků. Jedná se o populární typ hřiště, který podporuje fyzickou zdatnost a poskytuje novou možnost pohybové aktivity v našem městě.

Odhadované náklady projektu: 1 000 000,-

6. Rekonstrukce dětského hřiště

Oprava dětského hřiště v Kosmonautovce. Zajištění nového oplocení, povrchu hřiště, basketbalových košů, případně lze prostor doplnit lavičkami. Cílem je revitalizovat prostor využívaný mládeží i dětmi a zatraktivnění frekventovaného koutu města.

Odhadované náklady projektu: Stanoví se až na základě výsledků hlasování.

7. Severka pro život

Cílem projektu je zlepšení kvality veřejného prostoru v okolí Severky pomocí revitalizace protihlukové stěny, prostřednictvím muralu a umění ve veřejném prostoru, autobusové zastávky i jejího přilehlého okolí. V rámci tzv. muralu a umění ve veřejném prostoru budou použity zejména přírodní náměty z blízkého okolí Českého středohoří např. Radobýl, Bílá stráň. Projekt má lidem nabídnout zklidnění nejen od hlučné komunikace, ale i přetechnizované doby a poskytnout jim motivaci k aktivnějšímu, zdravějšímu životu, skrze propojením urbanismu s uměním a přírodou. Projektem se podpoří kompaktní a harmonický celkový dojem z této lokality.

Odhadované náklady projektu: 200 000,-

8. Stolní tenis na sídliště

Stolní tenis na sídliště je projekt, při kterém dojde k revitalizaci stávající stolů v ulicích Jiřího z Poděbrad a v ulici Seifertova. Dále se umístí stoly nové na sídlištích (nebo areálech škol) v Litoměřicích, vždy dle finančních nákladů na jejich vybudování do vyčerpání prostředků, vyčleněných na tento projekt. Pingpongové stoly mohou sloužit celoročně jako jednoduchý způsob sportování a společenské aktivity pro mnoho lidí. Venkovní stoly jsou vybaveny speciální sítí a zájemci o tuto aktivitu si přinesou pouze vlastní pálky a míčky. Projekt chce podpořit život na sídlištích a zlepšit tak celkový dojem z lokalit kde žijeme.

Odhadované náklady projektu: 200 000,-

9. Soutěž pro umělecké dílo v Jiráskových sadech

V rámci projektu se uspořádá soutěž na nové umělecké dílo, které by mohlo být umístěno místo stávající sochy „Čest a sláva Sovětské armádě“ v Jiráskových sadech. Snahou je tak reagovat na politicky zatížené dílo, k jehož přemístění byla sepsána petice. Peníze určené na tento projekt poslouží jako finanční základ pro nové dílo. Vzhledem k nákladnosti tohoto projektu může pomoci následnému dofinancování veřejná sbírka.

Odhadované náklady projektu: 200 000,-

10. Rozšíření a vylepšení Workoutového hřiště

Projekt se soustřeďuje na Workoutové hřiště na Střeleckém ostrově. Stávající hřiště je hojně využíváno širokou veřejností a jedná se tak o možná nejvyužívanější hřiště tohoto druhu v Litoměřicích. Cílem je proto rozšířit hřiště o novou plochu, kde bude umístěna vyšší a širší hrazda i bradla. Prostřednictvím těchto nových prvků se dá lépe trénovat více gymnastických cviků. Mimo jiné tím vznikne více místa pro návštěvníky workoutu.

Odhadované náklady projektu: Stanoví se až na základě výsledků hlasování.

22.09.2023 byl zahájen sběr námětů do dalšího ročníku participativního rozpočtu. Do 31.11.2023, kdy byl příjem nápadů ukončen, dorazilo celkem 44 návrhů. Na základě posouzení realizovatelnosti bylo rozhodnuto o zařazení 10 projektů do výsledného hlasování, které proběhne v roce 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V roce 2023 proběhla realizace projektů přihlášených v roce 2022. Prvním realizovaným projektem byl projekt houpacích sítí na Střeleckém ostrově. Následně proběhla realizace projektu Více bezpečí v Pokraticích, kdy byla pořízena do vybrané lokality mobilní kamery pro městskou policii. Poté se přistoupilo k dokončení projektu Zlepšení prostředí na sídlišti Cihelna, kde byla v rámci údržby prostranství umístěna nová lavička na sezení. Nejnákladnějším z prjektů bylo Bezpečné dětské hřiště na Kocandě, kde došlo k úpravě povrchu, rozšíření herních prvků a nového oplocení tohoto areálu. Posledním projektem bylo vybudování Zázemí pro otužilce.

Prvním realizovaným projektem z námětů sedmého ročníku participativního rozpočtu z roku 2022, které jsme od Vás dostali, byl projekt houpacích sítí na Střelecký ostrov. Následně proběhla realizace projektu Více bezpečí v Pokraticích, kdy byla pořízena do vybrané lokality mobilní kamery pro městskou policii. Poté se přistoupilo k dokončení projektu Zlepšení prostředí na sídlišti Cihelna, kde byla v rámci údržby prostranství umístěna nová lavička na sezení. Nejnákladnějším z prjektů bylo Bezpečné dětské hřiště na Kocandě, kde došlo k úpravě povrchu, rozšíření herních prvků a nového oplocení tohoto areálu. Posledním projektem bylo vybudování Zázemí pro otužilce. Jediný projekt, který nebyl realizován bylo Veřejné ohniště. Zmíněný projekt se nerealizoval, kvůli vypotřebování všech prostředků v Participativním rozpočtu. V rámci tohoto ročníku naší výzvy došlo k realizaci rekordního počtu 5 projektů. Všem občanům, kteří přišli s těmito projekty velice děkujeme za jejich všímavost a snahu přispět ke zlepšení našeho města. Velké díky také patří každému, kdo se zapojil do výsledného hlasování, kterým se určuje pořadí každého z projektů.  

Každý z projektů byl realizován v roce 2023, ale náměty na jejich realizaci jsme obdrželi v roce 2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letos proběhl již sedmý ročník Participativního rozpočtu - Tvoříme Litoměřice, kdy se ptáme občanů na to, co by v Litoměřicích rádi zkultivovali, nebo co by rádi viděli nového. Naším cílem bylo využít konstruktivní podněty občanů a dát jim možnost rozhodnout, co se s částí městských financí v Litoměřicích, formou participativního rozpočtu udělá. Každý námět byl přezkoumán kvůli proveditelnosti a ty náměty, které bylo možné zrealizovat, nebo ty, které již nejsou zahrnuty do realizace v rámci chystaných změn městem, šly do hlasování. To probíhalo od 13. 3. 2023 do 30. 4. 2023. Občané města svým hlasováním v aplikaci mobilního rozhlasu, kterého se zúčastnilo 275 respondentů (kdy má každý dva hlasy), rozhodli o následujícím pořadí námětů: 

1. Bezpečné dětské hřiště na Kocandě - 169 hlasů

     Mezi ulicemi Růžovka a Hrubínova je zapotřebí zlepšit bezpečnost dětského hřiště. Oplocení je nedostatečné a míče dětem utíkají do vozovky. V plánu je částečná revitalizace hřiště a přidání nového herního prvku.

2. Zázemí pro otužilce - 109 hlasů

     Záměr je zajistit Instalaci převlékárny a úložných skříněk na Střelkeckém ostově v blízkosti Veslařského klubu k zajištění narůstající poptávky "otužilců". 

3. Více bezpečí v Pokraticích - 73 hlasů

     Cílem je pořídit mobilní kameru pro městskou polici k zajištění větší bezpečnosti, zejména v oblasti Pokratic.

4. Odpočinkové místo - 68 hlasů

     Plánujeme zakoupení 3 kusů závěsných sítí na konstrukcích, které budou umístěny na Střeleckém ostrově.

5. Zlepšení prostředí na sídlišti Cihelna - 61 hlasů

     Cílem je výsadba 1 stromu a instalace 2 laviček do meziprostoru (pás zeleně s chodníkem) mezi Rákosníčkovým hřištěm a Workoutovým hřištěm.

6. Veřejné ohniště - 38 hlasů

     Tento námět se týká vybudování veřejného ohniště v oblasti cihelny, pro veřejná setkávání.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty v participativním rozpočtu budou realizovány podle uvedeného pořadí do vyčerpání prostředků, je proto možné, že se nemusí dostat na každý z uvedených projektů. Realizace vítězných námětů je nyní ve fázi příprav a Zdravé město Litoměřice dojednává možnosti jejich provedení.

I letos můžete poslat svůj námět na zlepšení města a získat tak 200 000 Kč na jeho realizaci. 
Podejte prostřednictvím žádosti svůj námět, ke které můžete letos připojit i ilustrační fotografii. Své náměty můžete posílat až do konce srpna, poté budeme náměty konzultovat s příslušnými odbory a o dalším postupu vás budeme informovat. Každý občan může podat jeden návrh. Vítězný projekt bude realizován v roce 2023. 

Přečtěte si nejprve pravidla:
Pravidla

Žádost

Celkové výsledky ankety participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021
Hlasování skončilo 30. 6. 2022. Do hlasování se zapojilo 237 hlasujících.
Nyní připravíme do rady města materiál o schválení vítězného námětu a stanovení dalšího postupu.

Počet hlasujících:                         237
Celkem hlasů:                               441

Výsledné pořadí projektů:

1. SDÍLNA PRO LITOMĚŘICE - 328 hlasů
Cílem námětu je dokončení rekonstrukce a dovybavení a zpřístupnění komunitní SDÍLNY pro kutilské potřeby všech Litoměřičanů, ve které bude dostatek vybavení, nástrojů a odborného zázemí pro každého, kdo chce tvořit a kutit v oblasti šití, truhlářství, řezbářství, 3D tisku a polytechniky.

2. PIKTOGRAMY NA PŘECHODECH - 65 hlasů
Všichni občané města, zejména pak mládež, která chodí se sluchátky na uších a dívá se do mobilu, místo aby se soustředila na přijíždějící vozidla.
Námět, který cílí na bezpečnost obyvatel Litoměřic, spočívá v nastříkání piktogramů - sluchátka a mobilního telefonu před přechody pro chodce bílou barvou jako upozornění, že je třeba se soustředit na provoz na silnici.

3. MĚSTO BEZ NEDOPALKŮ - 48 hlasů
Odpadkové koše většinou nejsou umístěny přímo u laviček a kvůli lenosti kuřáků končí velká část nedopalků pod lavičkami. Pokud by byly na lavičky umístěny malé koše na nedopalky, mohlo by to snadno vyřešit tento problém s nepořádkem.
Vajglovníky"" by se umístily přímo na lavičky nebo do těsné blízkosti, dále by mohly být na zastávkách a místech, kde je velké množství nedopalků.

Výstup z ankety

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Participativní rozpočet Tvoříme Litoměřice 2021 schválilo zastupitelstvo města 22. 4. 2021.
Využijte možnosti získat pro svůj námět na zlepšení města až 200 000 Kč. Podejte prostřednictvím žádosti svůj námět, my se vám ozveme a domluvíme další postup.  Každý občan Litoměřic může podat jeden návrh. Vítězný projekt bude realizován v roce 2022.
Přečtěte si nejprve pravidla:
Pravidla
Žádost

HLASOVÁNÍ

Jak pokračuje realizace letošního vítězného projektu KOmunitní ZAhrada? Podívejte se zde a zde.
                                                                                                                                          

Výsledky participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2020 a realizace vítězného námětu:
Rada města schválila dne 30. 6. realizaci vítězného projektu usnesením č. 317/12/2020:

a) RM schvaluje realizaci vítězného projektu participativního rozpočtu "Komunitní zahradničení ve stínu litoměřických dominant - pohyblivá zahrádka"
b) RM ukládá odboru územního rozvoje realizaci projektu dle dohody s navrhovatelem nejpozději do 31. 10. 2020
c) RM ukládá pracovní skupině úpravu pravidel participativního rozpočtu "Tvoříme Litoměřice 2021" dle výstupů z jednání pracovní skupiny 21. 5. 2020 (viz přílohy orig. zápisu)

V současné době probíhá výběr vhodné lokality a příprava realizace projektu.
                                                                                                                                           

Celkové výsledky ankety participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2020
Hlasování skončilo 7. 6. 2020. Oproti loňskému ročníku (404 respondentů) se do hlasování zapojilo 723 hlasujících.
Nyní připravíme do rady města materiál o schválení vítězného námětu a stanovení dalšího postupu.

Počet hlasujících:                         723
Celkem hlasů:                            1 407

Výsledné pořadí projektů:

 1. Komunitní zahradničení ve stínu litoměřických dominant - pohyblivá zahrádka - 312 hlasů
  Společné zahradničení pro ty, kdo vlastní zahrádku nemají. Vypěstujte si zdravou lokální bio zeleninu nebo květiny. Konkrétní umístěni komunitní zahrádky je v jednání, jednou z možností je využití doposud ukrytých vnitrobloků historických budov v centru města a každou sezonu tak zpřístupnit nová litoměřická zákoutí. Námět byl v různých variantách navržen 3x.
 2. Hravý a naučný lesopark na Mostné hoře - 241 hlasů
  Cílem námětu je oživení lesoparku a zpříjemnění prostředí a lesních cest na Mostné hoře umístěním edukačních prvků s lesní tématikou pro obyvatele a návštěvníky Litoměřic různého věku. Umístění: Mostná hora
 3. Pohyb spojuje - 185 hlasů
  Cílem je vytvoření nového volnočasového prostoru napříč všemi generacemi - pumptracková dráha využitelná pro kola, skateboard, inline, koloběžky apod., parkourové moduly pro trénování obratnosti. Sportoviště bude veřejné. Umístění: zatím nedefinováno
 4. Pracovna venku - 151 hlasů
  Cílem projektu je místo, které se může skládat z ostrůvku - stůl a sezení s dobrým připojením na wifi. Pracovna venku je prototyp mobiliáře, který do veřejného prostoru přináší téma práce. Venkovní prostředí pomáhá soustředění a celkově velmi pozitivně ovlivňuje naše zdraví. Lze zde strávit celý pracovní den, uspořádat si poradu, pracovní schůzku nebo si jen vyřídit pár emailů na čerstvém vzduchu. Námět byl navržen v letošním ročníku 2x. Umístění: zatím nedefinováno
 5. Psí hřiště na Mostné hoře - 129 hlasů
  Cílem je oplocené psí hřiště s prvky agility - lávka, kladina, proskakovací kruh, tyče na slalom, šikmá stěna apod. Součástí hřiště by byly také lavičky, odpadkový koš. Tento prostor přinese možnost pro setkávání. Děti se svými kamarády zde mohou trénovat své psy a nemusí se bát, že jim pes uteče, nebo ho napadne jiný volně pobíhající pes. Umístění: severní část Mostné hory
 6. Víceúčelový lesní srubový altán - 116 hlasů
  Altán umístěný v lesoparku na Mostné hoře by tvořil zázemí pro rozličné činnosti dětí, volnočasové aktivity od mládeže až po seniory a rovněž by sloužil jako odpočinkové místo pro turisty a návštěvníky rozhledny na Mostné hoře. Umístění: vrcholová část Mostné hory
 7. Litoměřice čistou botou - 110 hlasů
  Instalace cedulí s nápisy "Uklízejte po svém psovi", "Sbírat je normální", "Děkujeme, že uklízíte po svém psovi", atp. v parcích, na hřištích, v ulicích, na sídlištích. Tyto cedule budou doplněné odpadkovými koši se zásobou sáčků na psí výkaly. Umístění: v celých Litoměřicích
 8. Zlepšení veřejného prostranství v ulici Heydukova - 95  hlasů
  Zvětšení zelené plochy na veřejném prostranství, nahrazení současné betonové plochy bývalého pískoviště zeminou a následné ozelenění povede ke zlepšení mikroklimatu v dané lokalitě a vsakování dešťové vody, která nebude odtékat do kanalizace. Aktuální stav je neuspokojivý, proto je navržena výsadba trávníku a další zeleně a oprava stávajících laviček a dosazení nových stromů za ty uschlé.
 9. Nové hřiště v Seifertově ulici - 68 hlasů
  Celkově je tato část města nehezká a každá malá úprava by byla vítána místními občany. Navrhujeme doplnění stávajícího dětské hřiště o nové herní prvky. Umístění: dětské hřiště v Seifertově ulici

Výsledky spokojenosti:
    líbí se mi                                    398 respondentů (55 %)
    nelíbí se mi                                  20 respondentů (3 %)
    mám k němu připomínky         46 respondentů (6 %, ale reálně 28 připomínek – viz níže (= 3,87 %)
    slyším o něm poprvé               259 respondentů (36 %)

 

Výstup z ankety
                                                                                                                                           

Zapojte se do hlasování o vítězném projektu letošního ročníku prostřednictvím ankety Mobilního rozhlasu. Své až dva hlasy můžete udělit jednomu či dvěma projektům až do 7. června. O výsledcích Vás budeme informovat. Děkujeme a děkujeme též za sdílení hlasování!

Děkujeme za zaslané náměty, bylo jich celkem 17, tedy významně více než v předchozích letech. Věříme, že se tak stalo díky výraznému zjednodušení pravidel. Všechny byly projednány s odbory životního prostředí a územního rozvoje, devět z nich bylo doporučeno k hlasování.

Náměty participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2020 doporučené k hlasování

Do letošního ročníku byly zaslány také tyto náměty: Ve stínu vzrostlých stromů;
Dešťovka na zálivku; Komunitní zahrádka: Společné zahradničení pro místní, kteří zahrádku nemají; Kvalitní prostředí domova rezidentních obyvatel sídel,
Pracovna v parku; Revitalizace dětského hřiště a přilehlého okolí; Pohyb spojuje;  
Veřejná bylinková zahrada; Vodní prvky na Střeleckém ostrově v Litoměřicích.

Tyto náměty nebyly doporučeny z různých důvodů do hlasování, autoři byli vyrozuměni.
                                                                                                                                           

Pravidla

Žádost
Rozpočet
Čestné prohlášení

Plakát
Reportážní pozvánka

Participativní rozpočet 2019

Výsledky hlasování o projektu participativního rozpočtu projednala rada města 24. 6. 2019. Usnesením č. 390/14/2019 schválila realizaci vítězného projektu "Dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova".  O dokončení realizace Vás budeme informovat.

 

Který projekt je podle vás pro Litoměřice nejpotřebnější - jak jste hlasovalil?

1.    Dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova    267 respondentů
2.    Naučná stezka na Mostné hoře    74 respondentů
3.    Lelkování v Litoměřicích    42 respondentů
4.    Discgolfové hřiště    21 respondentů

Vítězi gratulujeme. Nyní bude projekt předložen ke schválení radě města a začne se připravovat realizace. Máme od vás také spoustu dalších zajímavých podnětů, moc za ně děkujeme!

 

Informace o projektech:

projekt č. 1: Dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova
- V prostorách sportovního areálu ZŠ instalovat herní prvky pro žáky a veřejnost. Dát příležitost k rozvoji motorických schopností, koordinace, k zvýšení fyzické zdatnosti. Ale také k zábavě. Vybavení : Houpačka, šplhací věž, workoutový prvek, pískoviště, lanový přechod, lavičky.
- žádost
- hodnocení MěÚ

projekt č. 2: Naučná stezka na Mostné hoře
- umístění naučných prvků s lesní tématikou – podpora vztahu dětí k přírodě a vzdělávání
- žádost
- hodnocení MěÚ

projekt č. 3: Discgolfové hřiště
- podpora nové moderní sportovní aktivity Discgolfu – umístění např. 10 košů (jako jamek u golfu), na které se hází frisbee
- žádost
- hodnocení MěÚ

projekt č. 4: Lelkování v Litoměřicích
- vytvoření odpočinkové zóny umístěním houpacích sítí např. do parků nebo na koupaliště
- žádost
- hodnocení MěÚ

 

Zadání:

Máte zajímavý nápad, jehož realizace by mohla být pro město Litoměřice přínosem, ale chybí vám na něj peníze? I letos můžete získat až 200 tisíc korun v případě, že do 29. března 2019 zpracujete projekt, zajistíte jeho podporu 30 osob a odevzdáte svůj návrh městu.

Startuje již čtvrtý ročník participativního rozpočtování v Litoměřicích, kdy radnice nabízí obyvatelům možnost zapojit se do rozhodování o využití části peněz z městského rozpočtu. Letos však dochází k několika změnám. Oproti minulým letům se snížil počet osob, kteří musí podávaný nápad podpořit, a to z 50 na již zmiňovaných 30. Snížil se dolní limit celkových nákladů z 50 na 20 tisíc korun. Šanci tedy letos mají i menší záměry, musí jít o projekt majetkového charakteru realizovaný na majetku ve vlastnictví města, na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově s volným přístupem pro každého.

Zajímalo by nás, jak participativní rozpočet vnímáte. Prosíme, vyplňte krátkou minutovou anketu. Děkujeme!

Pravidla
Žádost
Rozpočet
Podpisový arch
Čestné prohlášení

MŮJ NÁPAD PRO NAŠE MĚSTO 2018

Další formou zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu.
Pro rok 2018 zastupitelstvo města vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru 200 tis. Kč. Do 28. 2. 2018 bylo možné podat zpracovanou žádost. 
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Vodičková, e-mail: irena.vodickova@litomerice.cz, telefon: 416 916 447.

Na veřejném Fóru 11. 4. 2018 byl veřejností vybrán projekt k realizaci - Zelená oáza ve středu města.

Přijaté projekty:

 1. HRY NA CHODNÍK PRO MALÉ I VELKÉ

 2.  CHYTRÉ LITOMĚŘICE

 3. ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH ŠATEN V PLAVECKÉM BAZÉNU

 4. ZELENÁ OÁZA VE STŘEDU MĚSTA

Do rozvoje města občany zapojujeme i pomocí tzv. participativního rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu. 

Pro rok 2017 zastupitelstvo města vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru 200 tis. Kč. 

Do 1. 2. 2017 bylo možné podávat žádosti. Do tohoto termínu byly předloženy celkem 2 žádosti, které byly posouzeny dotčenými odbory MěÚ (žádosti a zápisy o kontrole viz níže). 

V roce 2017 bude realizován v rámci participativního rozpočtu projekt "Bosá stezka". 

Přijaté projekty:

 1. BOSÁ STEZKA
 2. KASÁRNA DUKELSKÝCH HRDINŮ - UMÍSTĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ U BEACHVOLEJBALOVÉHO AREÁLU

V roce 2016 byly předloženy 3 žádosti, všechny byly dotčenými odbory MěÚ Litoměřice schváleny a postoupily do závěrečného hlasování. 11. 4. 2016 na fóru Desatero problémů Litoměřic byly tyto projekty svými navrhovateli představeny veřejnosti a proběhlo hlasování o vítězném návrhu.

Přijaté návrhy:

 1. KASÁRNA DUKELSKÝCH HRDINŮ - UMÍSTĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ U BEACHVOLEJBALOVÉHO AREÁLU
 2. KOMUNITNÍ ZAHRADA
 3. ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA MOSTNÉ HOŘE

Vítězný projekt v podobě lanové dráhy byl slavnostně otevřen 6. 9. 2016 za přítomnosti pana starosty, navrhovatele projektu Petra Panaše a dětí ze ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové s paní učitelkou Petrou Černou, která se na výběru herního prvku podílela.


Zpět


© 2024   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |