Zdravé město  Litoměřice

Zdravé město Aktuality Výsledky anket 2021


Výsledky anket 2021

Děkujeme všem respondentům, kteří se zapojili do anket na různá témata v našem městě.
Výsledky anket jsme postupně na Zdravém městě zpracovali a předložili k projednání  radě města 15. 11. 2021:

Průvodní text
Nejčastější podněty
Usnesení

Poté byly všechny výstupy důsledně projednány s vedoucími příslušných odborů. Protože je podnětů opravdu hodně, zabývají se jimi jednotlivé odbory postupně. O nich budeme veřejnost informovat. Níže najdete první vyjádření a výsledky anket podle jednotlivých oblastí. Do samostatných souborů byly zpracovány tzv. otevřené otázky. Děkujeme za všechny podněty, postupně se jimi příslušné odbory zabývají.

Za vyjádření v jednotlivých tématech jsou zodpovědné příslušné odbory, resp. jejich vedoucí.

Výsledky ankety
Vyjádření městské policie k nebezpečným místům
Kde se lidé v Litoměřicích necítí bezpečně
Agrese

O bezpečnost občanů města se stará městská policie.

Litoměřice jsou bezpečným městem, kriminální činnost se ve městě vyskytuje zřídka. Městská policie úzce spolupracuje s Policií ČR. Vyjádření MP k tématům najdete v příloze.

Výsledky ankety
Další podněty k tématu

Za oblast je zodpovědný Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu.Litoměřice jsou oceňovány jako krásné historické město s množstvím památek. Podněty byly zpracovány do oblastí, informaci k nim najdete níže:

Rozvoj značení ve městě pro lepší orientaci
V letošním roce dojde po mnoha letech k revizi venkovního orientačního systému. Zakomponovány do něj budou turistické atraktivity, které vznikaly postupem let. Navržen bude v souladu s grafickým vizuálem města.

Navýšení počtu parkovacích míst
Město připravuje navýšení počtu parkovacích míst jak pro občany města, tak i turisty. Jde o projekty nacházející se v různé fázi rozpracovanosti. Podrobnější informace naleznete v únorovém vydání Radničního zpravodaje.

Rozšíření turistické nabídky o celoročně využitelné projekty nezávislé na počasí
Turistická sezóna roku 2022 bude zahájena otevřením nové expozice s interaktivními prvky nacházející se v podkroví vyhlídkové věže Kalich, která je nejnavštěvovanější turistickou památkou města. Vstup do expozice bude umožněn celoročně, tedy i ve dnech, kdy klimatické podmínky (silný vítr, vysoké teploty apod.) neumožňují návštěvu samotné věže Kalich.

Rozšíření nabídky aktivit pro rodiny s dětmi
Odbor komunikace marketingu a cestovního ruchu připravuje pro letošní rok novou mobilní aplikaci určenou právě pro rodiny s dětmi. 

Rozvoj produktů, které využívají moderní technologie a virtuální realitu
Kromě již zmíněné aplikace pro rodiny s dětmi, otevření expozice Kalich s využitím interaktivních prvků nepochybně zaujmou i chystané virtuální prohlídky turisticky exponovaných míst, kdy záběry budou pořizovány z dronu. Některé z nich (například hrad) si bude prostřednictvím virtuální prohlídky zavítat do interiéru objektu.  

Výsledky ankety
Kde trávíme nejraději volný čas
Jak by město mělo podpořit využití volného času?

Za oblast kultury, sportu a volného času je zodpovědný Odbor školství kultury, sportu a památkové péče, případně Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

U dětí do 10 let je zájem o další dětská hřiště, teenagerům chybí místo pro setkávání. Zaslané náměty se  se výrazně neopakují. Lze tedy konstatovat, že stejně jako ve všech oblastech života ve městě je na čem pracovat, vcelku jsou obyvatelé Litoměřic s vybavením pro volný čas spokojeni.

Zázemí pro aktivní trávení volného času napříč věkovými kategoriemi je jak ve správě odboru územního rozvoje, tak  odboru ŠKSaPP  a jednotlivých základních škol.

 

  • veřejná hřiště s herními prvky – napříč všemi lokalitami města viz seznam na https://litomerice.maps.arcgis.com/home/index.html, ve správě odboru územního rozvoje, veřejná dětská hřiště prochází pravidelně revizemi za účelem bezpečnosti pohybu dětí, herní prvky jsou doplňovány průběžně, jak to dovolí prostředky rozpočtu města
  • Skatepark –  úplně nový, krásně zrekonstruovaný pod Tyršovým mostem
  • školní sportovní areály – v užívání a správě jednotlivých základních škol, zřízených městem Litoměřice  - postupně všechny procházejí rekonstrukcemi povrchů a doplněním o workout hřiště:

ZŠ Boženy Němcové – kompletní rekonstrukce hřiště a zázemí – 2019

Masarykova ZŠ – běžecké dráhy 2017, beach volejbal a workout 2019-2021

ZŠ U Stadionu – nový povrch hřiště a instalace osvětlení pro prodloužení doby využití hřiště a oválu – 2022, nové workout hřiště 2022

ZŠ Havlíčkova – kompletní rekonstrukce atletického oválu včetně vnitřního travnatého hřiště pro fotbal a další sporty – 2022

ZŠ Ladova – běžecké dráhy 2017, nový povrch hřiště 2020, workout hřiště 2021

Výsledky ankety
Náměty na zlepšení v oblasti osobních aut
Náměty na zlepšení v oblasti cyklodopravy
Náměty na zlepšení v oblasti MAD (městské autobusové dopravy)
Náměty na zlepšení pro pěší

Dopravu v Litoměřicích spravuje Odbor dopravy a silničního hospodářství, stavební úpravy komunikací a chodníků pak Odbor územního rozvoje.

Zdravé a moderní město podporuje všechny druhy dopravy (pěší, cyklo, hromadnou a individuální automobilovou) rovnoměrně. Moderní město pak sdílí komunikace ve prospěch všech výše uvedených druhů dopravy. Žádný z nich nesmí být protežován na úkor ostatních.
Město si uvědomuje, že největším tématem je osobní automobilová doprava -  především parkování a zatížení hlavních komunikací ve městě.

Nezapomínejme však, že zdravé a moderní město při plánování své infrastruktury vždy vychází z těchto priorit: na prvním místě je pěší doprava, pak cyklodoprava, dále hromadná doprava osob následovaná jednostopou motorovou a individuální automobilovou dopravou.

Výsledky ankety
Co se mi líbí
Co se mi nelíbí

Za oblast kultury, sportu a volného času je zodpovědný Odbor školství kultury, sportu a památkové péče.

bazén – je provozován naší příspěvkovou organizací  Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, a to v souladu s veškerými hygienickými a bezpečnostními předpisy, otevřen je jak pro veřejnost, tak plavecké sportovní kluby, nabízí kurzy plavání pro rodiče s dětmi, kojence, kurzy plavání pro základní školy z Litoměřic i blízkého okolí. Zázemí je udržováno a postupně modernizováno. Do budoucna je v záměrech případné rozšíření o „relax zónu“ s vířivkou. 

 

málo sportovišť, chybí hala – město má zpracovanou Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích na období 2018-2023, kde má kapacity sportovišť a požadavky jednotlivých klubů rozpracovány, v poslední době došlo k rozšíření sportovní infrastruktury o tělocvičnu v bývalých kasárnách Pod Radobýlem a kasárnách Jiřího z Poděbrad (sportovní dům). Co se týče nové velké sportovní haly jedná město s Ústeckým krajem o společném zájmu na vybudování nové sportovní haly/tělocvičny/auly u Gymnázia J.Jungmanna

Výsledky ankety
Výskyt negativních jevů v sociální oblasti
Náměty pro zdravotní péči o obyvatele Litoměřic
Náměty na zlepšení v sociální oblasti

Za oblast sociální péče a zdravotnictví je zodpovědný Odbor sociální péče a zdravotnictví.

Oblast sociálních služeb je v našem městě tradičně nastavena na nejvyšší možnou úroveň. Město Litoměřice investuje do této oblasti ze svého rozpočtu jednu z nejvyšších částek v poměru k rozpočtu města v Ústeckém kraji.

Bydlení

S problémem nedostatečné nabídky volných bytů, vysokými cenami tržního nájemného, kdy poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku bytů, se potýká, podobně jako Litoměřice, mnoho dalších měst. Bohužel bytovou situaci ve městě nelze změnit v krátkém časovém horizontu
a je tak dlouhodobým problémem. Město aktivně hledá možnosti, jak se s touto nelehkou situací vypořádat a sleduje vypsané dotační výzvy z ministerstev, které by napomohli stávající situaci.

Město Litoměřice disponuje dostatečným počtem malometrážních Seniorských bytů
(84 bytů), o které po splnění vstupních kritérií mohou žádat senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci na OSVaZ MěÚ Litoměřice. Dalších 8 bytových jednotek je vyčleněno jako podporované bydlení pro seniory se zdravotním handicapem.

V roce 2022 bude zahájen projekt rekonstrukce budovy na předměstí Litoměřic v Želeticích (budova bývalého azylového domu), kde budou vybudovány nízkonákladové startovací byty pro mladé rodiny i seniory.

 

Zdraví

V roce 2021, za podpory města Litoměřice, byla otevřena nová Zubní klinika Litoměřice na Mírovém náměstí, která svou kapacitou významně pomohla vylepšit situaci s nedostatkem zubních lékařů v regionu.

Město Litoměřice se potýká s dlouhodobým nedostatkem lékařů poskytující psychiatrickou péči. Situaci se snažíme řešit se a opakovaně vyzýváme zdravotní pojišťovny s urgentní potřebou zajistit tuto péči. Bohužel pro pojišťovny máme dostatečný počet psychiatrů na počet obyvatel města Litoměřice. Odboru sociálních věcí a zdravotnictví se podařilo zajistit psycholožku pro děti, jejichž rodiny jsou vedeny oddělením sociálně právní ochrany dětí MěÚ Litoměřice.

 

Sociální služby

Oblast sociálních služeb je v našem městě nastavena na nejvyšší možnou úroveň. Město Litoměřice disponuje velmi širokou sítí sociálních služeb a investuje do této oblasti ze svého rozpočtu jednu z nejvyšších částek v poměru k rozpočtu města v Ústeckém kraji. V roce 2022 se podařilo udržet stejnou výši finanční podpory určené sociálním službám, působícím v Litoměřicích, jako v letech minulých. Vyhlášenými dotačními programy pro rok 2022 jsou „Program podpory sociálních služeb 2022“ s alokovanými finančními prostředky ve výši 5 500 000 Kč a „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit v Litoměřicích 2022“ ve výši 250 000 Kč.

Sociální služby litoměřického regionu se vyznačují výbornou vzájemnou spoluprací a své zastoupení mají všechny cílové skupiny jak v oblasti péče, tak i prevence. V roce 2021 se do skupin Komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích zapojili zástupci iniciativy sdružující postižené PAS (porucha autistického spektra) cílem dosáhnout vyšší dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s postiženými PAS.

V minulých letech se v Litoměřicích uskutečnily akce na podporu propagace sociálních služeb, bohužel zájem veřejnosti byl velice malý. Je to zejména tím, že lidé se zajímají o sociální služby, až když jsou v tíživé situaci a řeší problém svůj, či osoby blízké.

Souhrnné informace ohledně sociálních služeb, poskytovaných v Litoměřicích najdete na stránkách www.komplanlitomerice.cz, u sociální pracovnice Mgr. Petry Benešové na MěÚ Litoměřice nebo na Informačním centru na Mírovém náměstí, kde jsou k dispozici katalogy sociálních služeb s veškerými poskytovanými službami v Litoměřicích.

Poskytovatelé sociálních služeb v Litoměřicích se každoročně zapojují do volnočasových programů pořádaných městem Litoměřice, kdy umožňují veřejnosti nahlédnout do svých organizací   a informují o rozsahu poskytování služeb. Příkladem může být každoroční kampaň „Místa přátelská seniorům“ pořádaná ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb.

 

Lidé bez domova

V Litoměřicích působí dvě sociální služby zajišťující péči o lidi bez přístřeší. Jedná se o terénní programy Naděje a Charity Litoměřice, které zprostředkovávají základní zdravotní péči

i podporu těmto lidem. K dispozici je také nízkoprahové denní centrum Charity Litoměřice, které poskytuje zázemí mužům a ženám, kteří nemají vlastní bydlení a přebývají

v noclehárnách nebo dokonce na ulici. Sociální pracovníci je motivují ke změně životních návyků a nabízejí pomoc při návratu zpět do běžné společnosti. Spolupráce terénních programů s dalšími službami (např. Kontaktní centrum Litoměřice – prevence drogových závislostí) je nezbytná. Nutno podotknout, že i přes veškerou snahu a podporu terénních pracovníků, se někteří lidé bez domova chtějí i nadále zdržovat na ulici např. z důvodu možnosti konzumace alkoholu, která je v případě pobytu v azylových domech zakázaná.

Azylový dům Naděje v Želeticích, patřil k těm největším v České republice A jeho kapacita dosahovala přibližně 70 osob. To mělo za následek stahování rodin bez domova z celé republiky do Litoměřic. Město Litoměřice tuto službu vnímá jako velice důležitou, avšak
v rozsahu vycházející z počtu obyvatel Litoměřic a zejména pro osoby žijící nebo pocházející z našeho regionu. Objekt azylového domu bude rekonstruován na nízkonákladové startovací byty pro rodiny i jednotlivce, kteří to potřebují.

 

Mládež na ulicích

Město Litoměřice podporuje sportovní oddíly působící ve městě, naší příspěvkovou organizací je Dům dětí a mládeže – ROZMARÝN s rozsáhlou nabídkou volnočasových aktivit pro děti. Dále město podporuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Naděje, kde mohou děti trávit svůj volný čas a hledat pomoc sociálních pracovníků v případě potřeby. Vždy se městě najdou místa, kde náctiletí posedávají, nechávají nepořádek či způsobují hluk nebo popíjejí alkohol.
V těchto případech zasahuje Městská policie a činí přiměřené kroky k nápravě. Tento problém bohužel nemůže vyřešit pouze město, dalšími faktory jsou rodinné zázemí, výchova …

 

Preventivní programy

Oddělení prevence kriminality na MěÚ v Litoměřicích se zaměřuje na prevenci patologických jevů u dětí a organizuje řadu přednášek preventivního charakteru pro děti všech věkových skupin ve spolupráci se základními a středními školami a jejich výchovnými poradci. Oddělení prevence kriminality také spolupracuje se strážníky Městské policie v Litoměřicích.

Výsledky ankety
Reakci MěÚ Vám na tuto oblast zveřejníme z důvodu změny na pozici tajemníka MěÚ později.

Výsledky ankety
Co se mi ve vzdělávání líbí
Co se mi ve vzdělávání nelíbí
Náměty na zlepšení

Za oblast vzdělávání je zodpovědný Odbor školství kultury, sportu a památkové péče.

Výsledky ankety
Náměty ke sběrnému dvoru
Náměty ke třídění odpadů
Náměty na umístění mlžných stožárů
Kde je podle respondentů ve městě nejhorší prostředí

Oblast životního prostředí spravuje na městském úřadě Odbor životního prostředí, čistotu Odbor územního rozvoje.

Třídění odpadů - Litoměřičané poctivě třídí odpad, město se bude snažit zajistit více sběrných míst pro tříděný odpad a více podzemních kontejnerů, které povedou k větší čistotě a estetičnosti prostředí v Litoměřicích. V tomto roce počítáme s dvěma novými podzemními kontejnerovými stáními. Připravujeme instalaci deseti podzemních kontejnerů na bioodpad.

Ovzduší - OŽP zajišťuje monitoring ovzduší ve městě na 12 místech, nejznečištěnějším místem je ulice Na Valech v době dopravních špiček v pracovních dnech mezi 7. - 8. a 16. - 17. hodinou. Na znečištění ovzduší má největší vliv právě doprava, kterou ekologizovat (zlepšit její stav) a omezit.

Voda - pitná voda v litoměřické vodovodní síti je kvalitní a její parametry jsou pravidelně sledovány. I letos bude možné zažádat o příspěvek na pořízení nádrží na zachytávání dešťové vody.

Z ankety dále vyplývá, že:
- frekvence svozu bioodpadu (1x/2 týdny) je dostatečná
- bude připravena změna frekvence svozu popelnic (ne kontejnerů) 1x za dva týdny, čímž město ušetří finanční prostředky
- provoz stávajícího sběrného dvora zůstane beze změn, připravuje se zprovoznění dalšího sběrného dvora s odlišnou otevírací dobou příznivější pro občany Litoměřic
- město zvýší úsilí o vyšší další materiálové, případně energetické využití směsného odpadu a omezení jeho skládkování, což přinese finanční úsporu
- město nyní neplánuje instalaci dalších mlžných stožárů
- město připravuje instalaci podzemních kontejnerů na tříděný odpad na Mírovém náměstí 


Datum: 18.1.2022


Zpět


© 2024   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |