Zdravé město Litoměřice

Zdravé město Zapojení veřejnosti Veřejné fórum 10P / setkání s občany


Veřejné fórum 10P / setkání s občany


Výstupy se setkání se zabývala rada města, která pověřila dotčené odbory. Zde jsou odkazy na výstupy a komentáře jednotlivých odborů k námětům od občanů:

září 2021    sídliště Severozápad (Družba), Kocanda, Cihelna
Výstupy ze setkání na sídlišti Družba
Výstupy ze setkání na sídlišti Cihelna
Výstupy ze setkání na sídlišti Kocanda

září 2020    sídliště Střed
Výstupy ze setkání na sídlišti Střed

Materiál s výsledky TOP P 2019 projednala rada města 24. 6., které usnesením č. 388/14/2019 jej schválila.
Nyní připravujeme návrh řešení těch, které se ve všech třech ověřováních umístily do 10. místa:

1. Nepřevádět nemocnici na soukromý subjekt. Zapojit do rozhodování o budoucnosti zaměstnance a veřejnost
2. Navýšit dotaci na celoroční sociální činnost o 500 tisíc Kč
3. Postavit parkovací domy na volných prostranstvích - místo Severky, místo staré benzinky - v ulici Růžovka)
4. Vysazovat více zeleně v celém městě (především listnaté stromy a na sídlištích)
5. Zrealizovat městskou sportovní halu v areálu GJJ a Masarykovy ZŠ
6. Zrekonstruovat areál letního kina
7. Zavést objednávací systém v centrální školní jídelně a zlepšit stravu, nabízet stravu pro různé typy strávníků (vegetariáni)
8. Rozšířit krytý plavecký bazén

Navržený problém na rok 2019/2020

pořadí
po fóru

pořadí
po sociolog. průzkumu

pořadí
po ověřovací anketě

Nepřevádět nemocnici na soukromý subjekt. Zapojit do rozhodování o budoucnosti zaměstnance a veřejnost

1.

1.

1.

Omezit dopravu na náměstí, na jižní straně zakázat parkování

2.

2.

12.

Navýšit dotaci na celoroční sociální činnost o 500 tisíc Kč

3.

6.

5.

Postavit  parkovací domy na volných prostranstvích - místo Severky, místo staré benzinky - v ulici Růžovka)

4.

3.

2.

Vysazovat více zeleně v celém městě (především listnaté stromy a na sídlištích)

5.

4.

3.

Zrealizovat městskou sportovní halu v areálu GJJ a Masarykovy ZŠ

6.

8.

7.

Zrekonstruovat areál letního kina

7.

7.

6.

Zavést objednávací systém v centrální školní jídelně a zlepšit stravu, nabízet stravu pro různé typy strávníků (vegetariáni)

8.

10.

10.

Přestěhovat ZUŠ do budovy velitelství

9.

14.

11.

Podpořit školy ve vzdělávání a osvětě na téma sexuální výchova

10.

12.

14.

Rozšířit krytý plavecký bazén

doplněn vzhledem k rovnosti bodů

5.

4.

Zajistit péči o zeleň bez používání chemie

14.

9.

8.

Revitalizovat atletický ovál ZŠ Havlíčkova

12.

16.

9.

Zajistit bezbariérový přístup do celé budovy MěÚ na Mírovém náměstí

13.

11.

13.

Zřídit protihlukovou zeď v ulici Dolní Rybářská

11.

13.

15.

Instalovat informační tabule na téma Pokratický potok - na vytipovaných místech podél Pokratického potoka

16.

17.

17.

 

Desatero problémů Litoměřic 2019/2020

Dne 10. 4. 2019 se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 17 nejpalčivějších problémů Litoměřic. Tyto problémy byly ověřeny anketou a sociologickým průzkumem.
K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2018 - návrh opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. Po vyhodnocení budou výsledky předloženy radě města k dalšímu rozpracování.

A jak se ověřují náměty z veřejného fóra Desatero priorit, které se konalo se 10. 4. 2019 v litoměřickém domě kultury?

Náměty vybrané účastníky veřejného fóra Desatero priorit Litoměřic se následně ověřují:

     1. ověřovací anketou – individuálně z odkazu nebo prostřednictvím tazatelů s tablety
     2. sociologickým průzkumem – tazateli nezávislé společnosti u 500 občanů Litoměřic

 

1. Ověřovací anketa

 • Je jen jedna, přihlásit se k ní dá z různých míst i přístrojů – PC, tabletů, mobilů prostřednictvím webového rozhraní (není třeba mít nainstalovanou jakoukoliv aplikaci kromě webového prohlížeče).
 • Odkaz pro vyplnění: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/11hk9pfG
 • Pro přihlášení je nezbytný mobilní telefon, telefonní číslo lze použít pouze jednou (unikátnost respondentů). Po zadání čísla přijde do mobilu vzápětí čtyřmístný kód, po jeho zadání je možné anketu vyplnit, jinak anketu vyplnit nelze. Jiná forma hlasování (např. listinné) neexistuje.
 • Každý respondent má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hlasy, přičemž není třeba všechny hlasy využít, naopak lze přiřadit všechny kladné/záporné hlasy k jednomu tématu.
 • Modul ankety poskytl Mobilní rozhlas, který zpracovává výsledky, město do nich zasahovat nemůže. Pro zjištění názoru co nejvyššího počtu obyvatel jsme řádně vyškolili 5 tazatelů, které jsme vybavili tablety. Ti oslovují obyvatele Litoměřic dle výše uvedeného postupu.
 • Použité mobilní číslo se nikde nearchivuje, jde však o to, aby každý obyvatel měl svůj unikátní hlas.
 • Anketu lze vyplnit do 27. května.

2. Sociologický průzkum 

 • Provádí jej externí nezávislá společnost prostřednictvím svých vyškolených tazatelů.
 • Respondenti mají k dispozici až 2 kladné hlasy.
 • Dle sdělení zástupce společnosti tazatelé nesmí nikoho jakkoliv ovlivňovat.
 • V rámci průzkumu je tazateli osloveno 500 respondentů, jejich struktura odpovídá věkovému, vzdělanostnímu, profesnímu a sociálnímu složení obyvatel Litoměřic.
 • Po ukončení dotazování společnost zpracuje komplexní zprávu.
 • Zpráva bude předložena do konce května t. r.

 

Další postup

 • Po vyhodnocení ankety a průzkumu jsou všechny náměty seřazeny podle počtu hlasů.
 • Prioritami se stávají ty náměty, které se ve všech třech hlasování umístí do 10. místa = jsou ověřeny.
 • Tento postup odpovídá metodice Národní sítě Zdravých měst, dle našeho názoru je takové trojnásobné ověření vypovídací.
 • Priority daného roku jsou předloženy Radě města k dalšímu řešení.
 • Pro veřejnost jsou priority vyhodnoceny zástupcem vedení města vždy na následujícím veřejném fóru.

Zpracovala: Mgr. Irena Vodičková, 9. 5. 2019


Zpět


© 2023   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |